Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høringer og afgørelser

Her kan du se, hvilke planer der i øjeblikket er i offentlig høring, samt hvilke afgørelser der er offentliggjort inden for de seneste uger. Afgørelserne fjernes fra denne side efter klagefristens udløb.
Filtrer efter:

Dispensation til oprensning af vandhul i Trylleskov Strand

6. marts 2024 | Solrød Kommune meddeler d. 6. marts 2024 dispensation til oprensning af vandhul i Trylleskov Strand. Læs mere

Lokalplan og kommuneplantillæg for Cordozasvinget Nord vedtaget

14. februar 2024 | Byrådet vedtog den 30. januar 2024 lokalplan 416.2 for Boliger på Cordozasvinget Nord med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7. Læs mere

Solrød Kommune meddeler den 12. december 2023 midlertidig landzonetilladelse til beboelsespavilloner

12. december 2023 | Landzonetilladelse vedrører en midlertidig opstilling af beboelsespavilloner på ejendommen Nordmarksvej 16, 2680 Solrød Strand. Matr.nr. 13f Solrød By, Solrød. Læs mere

Annoncering af ordning for afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder

13. september 2023 | Byrådet i Solrød Kommune har den 21. juni godkendt at sende forslag til ordning for direkte genbrug på ARGOs genbrugspladser i offentlig annoncering i 4 uger. Annonceringen forløber i perioden 13. september 2023 til og med 11. ... Læs mere

Afgørelse om ikke VVM pligt af restaurering af Møllebækken

10. maj 2023 | Som led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger. Projektet strækker sig over ca. 2,3 km. og vedrører Karlstrup Møllebæk (Møllebækken). Vandområd... Læs mere

Kystsikring, revidering af vilkår i tilladelse af 23. marts 2021

22. december 2022 | Tilladelsen blev givet på en række vilkår. Bl.a. fremgår det af vilkår 7, at anlægsarbejdet skal være afsluttet inden den 23. marts 2023.Det er kommunens vurdering at de resterende arbejder ikke kan være afsluttet inden denne d... Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for regn- og spildevandsledninger i Jersie Strand

29. juni 2022 | Solrød Kommune, Teknik og Miljø har den 12. januar 2022 modtaget ansøgning om screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven (LBK nr 1976 af 27/10/2021) fra COWI på vegne af Klar Forsyning for projekt vedr. regn- og spildevands... Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. fjernvarmeprojekt nord for Havdrup Skole

9. juli 2021 | Solrød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Læs mere

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

4. april 2019 | Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " datere... Læs mere