Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Lokalplanforslag for Ejegårds Alle og Tofterne er i høring

‹ Tilbage
Natur-, klima- og planudvalget besluttede den 15. august 2022 at sende forslag til lokalplan 320.3 i høring i fra den 18. august til og med 15. september. Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside: https://lokalplaner.solrod.dk/3203-ejegaards-alle-og-tofterne/bestemmelser/

Har du bemærkninger?

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget, kan du sende dem via den digitale formular på planens hjemmeside (klik på megafonen) via ovenstående link, pr. mail til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den 15. september 2022.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planforslaget tirsdag den 6. september kl. 20.00-21.30 i kantinen på rådhuset. Her inviteres du/I til at komme med kommentarer og ændringsforslag til planforslaget. 

Tilmelding til borgermødet

Af hensyn til planlægningen af borgermødet skal tilmelding til mødet ske ved at sende en mail til teknisk@solrod.dksenest mandag den 5. september 2022. I emnefeltet skrives ”Borgermøde Ejegårds Alle og Tofterne”. Husk at oplyse antal deltagere ved tilmelding.

Hvad giver lokalplanforslaget mulighed for?

Den nye lokalplan har følgende væsentligt indhold:

 • Forældede bestemmelser udgår (om støjvold, arealer langs Veststien og byggelinje langs Køge Bugt Motorvejen)
 • Revision og forøgelse af bebyggelsesprocenter, hvilket kommuneplanrammen giver mulighed for
 • Præcisering af krav til bebyggelsens udseende samt krav til tagenes glansværdi
 • Indarbejde bestemmelse om godkendte typeprojekter
 • Indarbejde relevante bestemmelser fra deklarationer, der aflyses. En aflysning af en deklaration vil også potentielt kunne mindske tiden for byggesager inden for planområdet.
 • Mulighed for solvarmeanlæg/solceller
 • Opdaterede bestemmelser for hegn og sikring af det grønne præg i området
 • Indarbejde bestemmelse om forbud mod spillehaller, jf. byrådsbeslutning i juni 2007 (politik for spillehaller)
 • Bevaring af skovfyr ud mod Tåstrupvej
 • Derudover opdateres lokalplanen med en række bestemmelser, der passer til gældende lov og praksis
 •  Den del af Bæktoften, som er omfattet af en anden lokalplan (312.1), vil blive inkluderet i denne lokalplan (320.3).

En del af lokalplansområdet ligger i Kommuneplanramme 320, hvilket giver mulighed for fortætning på grundlag af en ny lokalplan. Fortætning vil i så fald kunne ske for parcelhusmatrikler, der er over 800 m(Se bilag). Lokalplanforslaget kan ændres så det giver mulighed for fortætning.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan mv. kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor "screenes", dvs. der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har vurderet, at lokalplanforslag 320.3 for Ejegårds Alle og Tofterne ikke skal miljøvurderes (du kan læse mere om vurderingen i planforslaget).

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal i så fald være indgivet skriftligt inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslaget, dvs. senest den 12. september 2022.

Læs mere om klagevejledning her.

Persondata

Solrød Kommune gør opmærksom på, at modtagne høringssvar bliver offentliggjort, hvorfor man ved afgivelse af høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af navn og adresse. Ligeledes afgiver man samtykke til, at høringssvaret kan udleveres i forbindelse med en aktindsigtssag. Høringssvar kan endvidere blive delt med andre relevante myndigheder.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Byplanlægger Jens Sylvest på jsy@solrod.dk eller på tlf. 56 18 23 08 hvis du har spørgsmål til planforslaget eller processen i øvrigt.

Siden er sidst ændret: 30-11-2022 Til top