Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høring af udkast til VVM-tilladelse og miljøkonsekvensrapport for Solrød Erhvervskile, Fase 2

‹ Tilbage
Udkast til § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) og miljøkonsekvensrapport for Solrød Erhvervskile sendes i fornyet høring i 9 uger.

Solrød Kommune sender hermed en foreløbig afgørelse om § 25-tilladelse samt miljøkonsekvensrapport for Solrød Erhvervskile, Fase 2 i høring.

Bygherre har anmodet om, at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet og en tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 (tidl. VVM-tilladelse), hvilket Solrød kommunen har imødekommet, da projektet vurderes at medføre risiko for væsentlige miljøpåvirkninger. Projektet er derfor omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering, jf. miljøvurderingsloven.

I § 25-tilladelsen fastsættes der vilkår for projektet, som skal sikre, at Solrød Kommune bl.a. kan håndhæve krav til afværgeforanstaltninger i forbindelse med anlægget og driften af projektet.

Du kan læse miljøkonsekvensrapporten, udkast til § 25-tilladelse samt øvrige relevante dokumenter nederst på denne side under Bilag.

Du kan læse referatet fra Byrådets godkendelse af sagen den 26. april 2023 (punkt. 80) her: https://dagsordener.solrod.dk/.

Supplerende høring og revideret miljøkonsekvensrapport

Udkast til § 25-tilladelse og miljøkonsekvensrapporten har tidligere været i høring i perioden fra den 8. maj til og med den 3. juni 2023. Perioden på knap 5 uger var ikke i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens krav om en høring på minimum 8 uger, hvorfor nærværende udkast til § 25-tilladelse og miljøkonsekvensrapport nu sendes i høring i 9 uger (af hensyn til påsken).

Den første høring har givet anledning til tilføjelse af vilkår, der varetager hensyn til driften af Banedanmarks arealer, at der ikke må anvendes pesticider i projektområdet, at belysning i driftsfasen skal sænkes i aften- og natperioden samt vilkår om, at Solrød Kommune til enhver tid skal have adgang til overvågning af levesteder for spidssnudet frø.

Derudover er rapporten revideret i forhold til beskyttelse af Bilag IV-arter, herunder med skærpede vilkår i forhold til afværgeforanstaltninger. Tilladelsen forholder sig derfor også til disse ændringer og stiller bl.a. vilkår om opsætning af flagermuskasser samt udlæg af lysåben natur med egnede rastelokaliteter for spidssnudet frø, stor vandsalamander og markfirben for at sikre arternes økologiske funktionalitet i området.

Høringperiode og høringssvar

Miljøkonsekvensrapporten og udkast til § 25-tilladelse er i høring i 9 uger perioden 21. marts til og med 23. maj 2024.

Hvis du har bemærkninger kan du sende dem til teknisk@solrod.dk senest den 23. maj 2024. I emnefeltet skrives ”Høringssvar VVM erhvervskile Fase 2”.

Den videre proces

Efter høringen bliver § 25-tilladelsen, med eventuelle tilretninger på baggrund af høringssvar, forelagt Byrådet til endelig godkendelse.

Har du spørgsmål til sagen er du meget velkommen til, at kontakte projektleder Sune Bjørn Rømer Pedersen på tlf. 56 18 20 00 eller via mail på teknisk@solrod.dk.

Bilag

UDKAST til § 25-tilladelse

Miljøkonsekvensrapport

Bygherres ansøgning

Afgrænsningsnotat

Høringsnotat fra første høringsfase

Link til behandling af sagen på Byrådets møde den 26. april 2023, punkt 80

Kort over faser i Solrød Erhvervskile