Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Høring af forslag til lokalplan 306.6 Daginstitution ved Engmosevej

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 19. juni 2024 forslag til lokalplan 306.6 Daginstitution ved Engmosevej. Forslaget sendes nu i offentlig høring i 8 uger.

Lokalplanforslaget sendes nu i høring i perioden fra den 24. juni 2024 til den 19. august 2024, begge dage medregnet.

Du kan se lokalplanforslaget her.

Referat fra byrådets behandling den 19. juni 2024 kan ses her.

Har du bemærkninger?

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget, kan du sende dem via den digitale formular på planens hjemmeside via ovenstående link, pr. mail til cbb@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Center for By og Bæredygtighed, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den 19. august 2024.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planforslaget mandag d. 5. august 2024 kl. 17.00 – 18.30. Mødet afholdes i kantinen på Rådhuset, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.

Tilmelding til borgermøde

Af hensyn til planlægningen af borgermødet skal tilmelding til mødet ske ved at sende en mail til cbb@solrod.dk senest den 29. juli. I emnefeltet skrives ”Borgermøde lokalplan 306.6”. Husk at oplyse antal deltagere ved tilmelding.

Hvad giver lokalplanforslaget mulighed for?

Lokalplan 306.6 Daginstitution ved Engmosevej har til formål, at muliggøre opførelse af en ny daginstitution ved Solrød idrætscenter. Med lokalplanen reserveres samtidig areal til en mulig omlægning/åbning af Solrød Bæk. Til institutionen skal der etableres udendørs legeareal og parkering.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan mv. kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor "screenes", dvs. der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Kultur- og naturudvalget har vurderet, at Lokalplan 306.6 Daginstitution ved Engmosevej ikke skal miljøvurderes (du kan læse mere om vurderingen i planforslaget).

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal i så fald være indgivet skriftligt inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslaget, dvs. senest den 22. juli 2024. Læs mere om klagevejledning her.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Kristine Grue Understrup på tlf. 56 18 23 43, hvis du har spørgsmål til planforslaget eller processen i øvrigt.

Jeg er dog ikke at træffe i uge 26.