Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Afgørelse om ikke VVM pligt ved udvidelse af fjernvarmeforsyning i Solrød Strand Vest

‹ Tilbage
Solrød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Solrød Kommune, Center for By og Bæredygtighed har modtaget ansøgningsskema vedrørende screening for miljøvurdering (VVM-screening) fra Solrød Fjernvarme A.m.b.a. for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Solrød Strand Vest.

Projektet vedrører nedgravning af fjernvarmeledninger og omfatter 1.255 ejendomme, hovedsageligt enfamiliehuse. Området er i dag udlagt til naturgas, og de eksisterende huse forsynes af overvejende individuelle naturgasfyr, men der forekommer også huse med oliefyr, elvarme og varmepumper.

Solrød Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. 

Projektforslaget, VVM-ansøgningen og udkast til afgørelse har været i høring hos berørte myndigheder i juni 2024.

Afgørelsen er truffet efter § 21 og bilag 2, punkt 3b i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) af 3.1.2023.

 

Du kan læses mere om projektet og afgørelsen på nedenstående links:

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af fjernvarmeforsyning i Solrød Strand Vest

Screeningsskema VVM for Projektforslag ved fjernvarme til Solrød Strand Vest

Projektforslag ved fjernvarme til Solrød Strand Vest