Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Lokalplan og kommuneplantillæg for Cordozasvinget Nord vedtaget

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 30. januar 2024 lokalplan 416.2 for Boliger på Cordozasvinget Nord med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7.

Byrådet vedtog den 30. januar 2024 Lokalplan 416.2 for Boliger på Cordozasvinget Nord med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 7 for Cordozasvinget Nord.

Du kan læse lokalplanen her og kommuneplantillægget her.

Planernes formål

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at der kan opføres boligbebyggelse med et etageareal på op til 11.160 etagekvadratmeter, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 53,5. Den hidtil gældende kommuneplanramme muliggjorde 50 % boligbebyggelse.

Formålet med lokalplanen er, at muliggøre opførelsen af 141 boliger fordelt på 128 etageboliger og 13 tæt-lave boliger.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan bebygges med et samlet etageareal på op til 11.160 etagekvadratmeter, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 53,5. Bebyggelsen må opføres i maks. 2 etager i områdets nord- og østlige del, stigende 5 etager mod syd-vest.

Resultat af høring

Planforslagene har været i høring fra den 5. oktober til og med den 30. november 2023. Der blev afholdt et borgermøde den 30. oktober 2023.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 12 høringssvar som bl.a. omhandlede forholdene for virksomhederne syd for lokalplanområdet, indbliksgener og skyggeforhold, byggeriets omfang, trafikafvikling og –sikkerhed samt parkering

På baggrund af høringssvarene er der foretaget følgende ændringer til kommuneplantillægget:

  • Muligheden for 3 etager mod Jersie Strandvej er fjernet, så der maks. må opføres 2 etager. Det mulige omfang af bebyggelse er ændret fra maks. 55 % til maks. 11.160 etagekvadratmeter, hvilket svarer til ca. 53,5 % bebyggelse.

Den endelige lokalplan er tilrettet i henhold til ændringerne i kommuneplantillægget.

Høringssvarene gav desuden anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

  • Kortbilag 2 er ændret, så byggefelt 7 og 9 (de yderste rækkehusbebyggelser) er flyttet 1 meter længere væk fra skel mod Lærkevænget.
  • Kortbilag 3 er ændret, så beplantningsbæltet fremgår langs hele den nordlige afgrænsning. Dermed er vendepladserne også flyttet lidt tilbage fra skel og der er sket en mindre omdisponering af nogle parkeringspladser.
  • Den i § 5.9 nævnte stiforbindelse til Jersie Strandvej er tilføjet til kortbilag 3.
  • Lokalplanen er tilføjet visualisering af svingkurver fra Cordozasvinget til virksomhederne syd for lokalplanområdet.
  • Lokalplanen er tilføjet skyggediagrammer for 21. december, som er årets korteste dag.

Ud over ovenstående er der foretaget enkelte redaktionelle rettelser.

Miljøvurdering

Samtidig med at lokalplanforslaget (med tilhørende kommuneplantillæg) var i høring, blev Byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere planforslagene offentliggjort sammen med klagevejledning. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger

Ejendomme inden for lokalplanens område må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Efter vedtagelse af tillæg til kommuneplanen, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer, hvis de er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Der kan også nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Vil du vide mere?

Samtlige høringssvar, høringsnotatet samt referat fra borgermødet afholdt i høringsperioden kan ses under referatet fra Byrådsmødet den 30. januar 2024 på www.solrod.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater.

Klagevejledning

Du kan klage over en lokalplan og/eller et kommuneplantillæg, efter planen er vedtaget. Du kan klage over retlige spørgsmål, fx hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato planerne er offentliggjort. Planerne er offenliggjort den 15. februar 2024.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Læs mere i klagevejledningen her.