Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Lokalplan for Den Lille Gade 2 vedtaget

‹ Tilbage
Kultur- og naturudvalget vedtog den 8. april 2024 lokalplan 391.13 for Den Lille Gade 2.

Du kan læse lokalplanen her: https://lokalplaner.solrod.dk/39113-den-lille-gade-2/

Planens formål

Formålet med lokalplan 391.13 Den Lille Gade 2 er, at give mulighed for at opføre fire tæt-lave boliger (dobbelthuse) inden for lokalplanområdet, og at sikre bebyggelsens udtryk og sammenhæng med det omkringliggende landsbymiljø og øvrige bebyggelse. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre fire dobbelthuse i én etage og med en maksimal højde på 6 meter.

Resultat af høring

Planforslaget var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 14. december 2023 til den 25. januar 2024, begge dage medregnet. Der blev afholdt borgermøde om lokalplanforslaget den 8. januar 2024.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet ét skriftligt høringssvar, som ikke har givet anledning til ændringer i lokalplan 391.13.

Miljøvurdering

Samtidig med at lokalplanforslaget var i høring, blev Byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere planforslagene offentliggjort sammen med klagevejledning. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger

Ejendomme inden for lokalplanens område må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Vil du vide mere?

Samtlige høringssvar, høringsnotatet samt referat fra borgermødet afholdt i høringsperioden kan ses under referetat fra kultur- og naturudvalgets møde den 8. april 2024 på https://dagsordener.solrod.dk/ 

Klagevejledning

Du kan klage over en lokalplan efter planen er vedtaget. Du kan klage over retlige spørgsmål, fx hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato planen er offentliggjort. Planen er offentliggjort den 18. april 2024.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Læs mere om klagevejledning her.