Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Endelig vedtagelse af lokalplan 193.1 for Skolevej 70 med tilhørende kommuneplantillæg

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 30. august 2023 lokalplan 193.1 for Solbakkegård, Skolevej 70 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 til Solrød Kommuneplan 2021.

Byrådet vedtog den 30. august 2023 lokalplan 193.1 for Solbakkegård, Skolevej 70 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 6 til Solrød Kommuneplan 2021.

Du kan se lokalplanen her og se det tilhørende kommuneplantillæg her.

Formålet med planerne

Formålet med lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg er at muliggøre etablering af en daginstitution på Skolevej 70. Kommuneplantillægget sikrer, at planlovens krav, om at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er overholdt.

Resultat af høring

Planforslagene var fremlagt i offentlig høring i perioden fra 5. april til 6. juni 2023, begge dage inklusive. Der blev afholdt borgermøde den 3. maj 2023.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet otte skriftlige høringssvar, som har givet anledning til følgende væsentlige ændringer i lokalplan og kommuneplantillæg:

  • Udelukkende mulighed for at opføre en daginstitution indført i anvendelsesmulighederne.
  • Den maksimale bebyggelsesprocent reduceres fra 15 til 4.
  • Byggefelterne i lokalplanen tilpasses og gøres mindre.
  • Byggelinjerne for fremtidigt byggeri tilpasses.

Miljøvurdering

Samtidig med at lokalplanforslaget (med tilhørende kommuneplantillæg) var i høring, blev Byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere planforslagene offentliggjort sammen med klagevejledning. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger

Ejendomme inden for lokalplanens område må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Efter vedtagelse af tillæg til kommuneplanen, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer, hvis de er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Der kan også nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Vil du vide mere?

Samtlige høringssvar, høringsnotat og referat fra borgermødet afholdt i høringsperioden kan ses på kommunens hjemmeside, under referatet fra Byrådets møde den 30. august 2023 på: /politik/byraad/dagsordener-og-referater

Klagevejledning

Du kan klage over en lokalplan og/eller et kommuneplantillæg, efter planen er vedtaget. Du kan klage over retlige spørgsmål, fx hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato planerne er offentliggjort, dvs. inden den 5. oktober 2023.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Læs mere om klagevejledning her.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den dato planerne er offentliggjort, dvs. fra den 7 september 2023.