Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Plan vedtaget for Solrød Strandvej øst for Solrød Center

‹ Tilbage
Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 26. september 2023 lokalplan 316.6 for Solrød Strandvej øst for Solrød Center.

Du kan se den vedtagne lokalplan her.

Formålet med planen

Lokalplanen giver 11 ejendomme langs Solrød Strandvej over for Solrød Center udvidede byggemuligheder for at markere bymidten (Solrød Center). Derudover er hensigten med lokalplanen også at understrege områdets tilknytning til stranden.

Lokalplanen giver mulighed for, at der i et byggefelt ud til Solrød Strandvej kan opføres øget bebyggelse i maksimalt 2,5 etage (som Jagtvej 1) med krav om publikumsorienterede funktioner i stueetagen (mod Solrød Strandvej) og på arealer vest for byggefeltet mod Solrød Strandvej (fx udeservering, ophold, leg, rekreative/grønne opholdsarealer mv.). Der gives ikke mulighed for boliger i stueplan i byggefeltet, men der kan etableres boliger på øvrige etager (1. sal og tagetage). Store ejendomme (på 1.300 m2 eller derover) får mulighed for en samlet bebyggelsesprocent på op til 50, som primært skal ske i byggefelt langs Solrød Strandvej. Lokalplanen giver også mulighed for at ejendomme kan lægges sammen og dermed opnå mulighed for en højere bebyggelsesprocent (max 50).

Der stilles også krav til inventar og beplantning på arealerne ud mod Solrød Strandvej, som skal indrettes tilsvarende som i Solrød Center med fokus på nærheden til stranden.

Øst for byggefeltet er der mulighed for boliger i maksimalt 1,5 etage (fx som parcelhuse eller rækkehuse), parkering og/eller udearealer alt efter den enkelte ejendoms størrelse. Parcelhuse skal overholde en bebyggelsesprocent på max 30 og for tæt-lav (fx rækkehuse) max 40. Nye parcelhuse skal have en grundstørrelse på mindst 700 m2.

Resultat af høring

Lokalplanen har været i høring som forslag i tre omgange, hvor der hver gang har været foretaget ændringer i planforslaget. Det senest ændrede planforslag var fremlagt i offentlig høring i perioden fra 15. juni til den 10. august 2023. Her blev forslaget sendt i høring med de ændringer, som Byrådet besluttede den 26. april 2023.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 5 høringssvar, som har givet anledning til følgende ændringer i den endelige lokalplan:

  • Ændring af bestemmelse § 6, stk. 8, og ny bestemmelse § 6, stk. 9, som præciserer muligheden for småbygninger ﴾reducerede muligheder for småbygninger for etageboliger og tæt-lav boliger﴿.
  • Ny bestemmelse § 7, stk. 5 om forbud mod tildækkede eller afblændede butiks- eller erhvervsvinduer mod Solrød Strandvej ﴾tidligere § 7, stk. 5, om solenergianlæg bliver som konsekvens ændret til ny § 7, stk. 6﴿.
  • Ny bestemmelse § 5, stk. 6, med krav om etablering af cykelparkeringspladser for erhverv og etageboliger. Den nye bestemmelse ledsages af tilhørende redegørelse, blandt andet med henvisning til Byrumskataloget for bymidten for valg af inventar ﴾fx cykelstativer﴿ på de publikumsorienterede arealer mod Solrød Strandvej.

Derudover foretages enkelte redaktionelle rettelser og justering af enkelte redegørelser.

Miljøvurdering

Samtidig med at lokalplanforslaget var i høring, blev Natur-, klima- og planudvalgets beslutning om at planforslaget ikke udløser en egentlig miljøvurdering igen offentliggjort sammen med klagevejledning. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.