Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Kommuneplantillæg for Solrød Bæk vedtaget

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 11. oktober 2023 kommuneplantillæg nr. 4 for Vand- og naturprojekt ved Solrød Bæk.

Byrådet vedtog den 11. oktober 2023 kommuneplantillæg nr. 4 for Vand- og naturprojekt ved Solrød Bæk.

Du kan se kommuneplantillægget her.

Formålet med kommuneplantillægget

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give mulighed for fremtidig skovrejsning og etablering af øvrig natur langs med Solrød Bæk mellem Havdrup og Solrød landsby. Langs Solrød Bæk ligger Havdrup Kildeplads med en række drikkevandsboringer.

Skovrejsning har dertil en række positive effekter ved, at skovområder opsamler og binder klimagasser gennem de første ca. 100 år af en skovs levetid. Øget udbredelse af skov i kombination med eksempelvis mere lysåbne naturtyper, vil desuden medføre både øget biodiversitet af planter, insekter, fugle og dyr. Samtidig vil nye skove tilbyde flere rekreative og landskabelige værdier for områdets beboere og besøgende.

Resultat af høring

Forslaget til kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra den 20. juni til den 15. august 2023. I løbet af høringsperioden er der indkommet fire skriftlige høringssvar. Samtlige høringssvar og et høringsnotat med administrationens bemærkninger og anbefalinger blev forelagt Byrådet i forbindelse med den politiske behandling.

Ændring af kommuneplantillæg

Administrationen har på baggrund af de indkomne høringssvar anbefalet, at følgende ændres i kommuneplantillægget:

  • Området for 'potentielle økologiske forbindelser' justeres, så der fortsat er mulighed for byudvikling på perspektivarealet (matr.nr. 8a) ved Ørnesædevej.
  • Perspektivarealet til byudvikling justeres, så det fremtidige naturareal langs Solrød Bæk ved Ørnesædevej muliggøres.
  • Bevaringsværdigt kulturlandskab og særlig værdifuldt landbrugsområde tilpasses, så der fortsat er mulighed for byudvikling ved Ørnesædevej.
  • Redegørelse til Kommuneplanens retningslinje 3.4.5 (Grønt Danmarkskort) suppleres med følgende tekst: "Matr.nr. 8a er udlagt til perspektivareal til boligudvikling. I forbindelse med fremtidig boligudvikling skal der etableres 0,93 hektar skov, som er sammenhængende med den skov, som etableres inden for udpegningen for 'potentielle økologiske forbindelser'. En fremtidig kommuneplanramme for matr.nr. 8a skal indeholde dette krav, så dette sikres videreført i lokalplanlægningen."

De dele af perspektivarealet ved Ørnesædevej, der udpeges til 'potentielle økologiske forbindelser' (naturarealer), vil ikke længere kunne anvendes til boligudvikling. Udpegningen er dog afgørende for Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk, der forudsætter 4,13 hektar skov på matriklen. I kommuneplantillægget udpeges 3,2 hektar til 'potentielle økologiske forbindelser', hvilket sikrer minimum 75 meter skov fra matriklens østlige skel. De resterende 0,93 hektar skov kan placeres fleksibelt og skal fastlægges i forbindelse med den fremtidige lokalplanlægning for området.

Miljøvurdering

En miljøscreening af planforslaget har været i høring hos de berørte myndigheder. På baggrund af screeningen og administrationens anbefalinger besluttede Byrådet den 31. maj 2023, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort sammen med planforslaget. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte byplanlægger Martin Rambusch Jakobsen enten via mail til teknisk@solrod.dk eller på telefon 5618 2247, hvis du har spørgsmål til planen eller processen i øvrigt.