Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Endelig vedtagelse af lokalplan 315.6 for Solvænget

‹ Tilbage
Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. november lokalplan 315.6 for Solvænget.

Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. november lokalplan 315.6 for Solvænget.

Du kan se lokalplanen her.

Formålet med lokalplanen

Lokalplanen har til formål at bevare områdets nuværende karakter og udtryk som boligområde.
Lokalplanen giver øgede byggemuligheder både for den primære bebyggelse (boligen) og sekundær bebyggelse (skure, carporte mv.).

Resultat af høring

Ved høringsperiodens afslutning var der i alt indkommet seks høringssvar. Høringssvarene omhandlede primært følgende:

  • Mulighed for sekundært byggeri (carport, skur, legehus mv.) tættere på vejskel end de gældende regler
  • Mulighed for solenergianlæg og regler for dette
  • Bestemmelser for tagmaterialer, herunder ikke-reflekterende tage
  • Anvendelsesbestemmelser
  • Mulighed for overførsel af én konkret matrikel til en anden lokalplan
  • Bestemmelser om medlemspligt af grundejerforening.

Ændringer i forhold til planforslag

På baggrund af høringssvarene, er der indarbejdet i den endelige lokalplan, at der ikke tillades tagmaterialer med et glanstal (genskin) over 25.
Medlemspligten til grundejerforeningen er ændret til kun at omfatte ejendomme ved private fællesveje. Derudover er den maksimalt tilladte højde for sekundære bygninger ændret til 2,5 meter. Dette underbygges af, at det gældende bygningsreglement tillader sekundære bygninger i skel i op til 2,5 meters højde.

Administrationen vurderede, at det tidligere forslag om, at der kan tillades sekundært byggeri helt ud til skel mod vej/sti var for lempeligt. Som følge heraf tillades sekundært byggeri i den endelige lokalplan indtil 1 meter fra skel mod vej/sti. Der tillades dog ét legehus på maksimum 6 mmed en maksimal højde på 1,80 meter i skel mod vej/sti. Yderligere sekundær bebyggelse helt ud til vejskel vurderes at medføre en uhensigtsmæssig ændring af områdets karakter, ligesom det kan medføre en trafikal sikkerhedsrisiko.

Miljøvurdering

Samtidig med at lokalplanforslaget var i høring, blev Natur-, klima- og planudvalgets beslutning om ikke at miljøvurdere planforslaget offentliggjort sammen med klagevejledning. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger

Ejendomme inden for lokalplanens område må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over en lokalplan efter planen er vedtaget. Du kan klage over retlige spørgsmål, fx hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato planerne er offentliggjort, dvs. inden den 21. december 2023.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Læs mere om klagevejledning her.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den dato planerne er offentliggjort, dvs. fra den 23. november 2023.

Vil du vide mere?

Samtlige høringssvar, høringsnotat og referat fra borgermødet afholdt i høringsperioden kan ses på kommunens hjemmeside, under referatet fra Byrådets møde den 14. november 2023 på: /politik/byraad/dagsordener-og-referater