Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Endelig vedtagelse af lokalplan 312.3 for Digeparken og Broparken

‹ Tilbage
Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. november 2023 lokalplan for Digeparken og Broparken.

Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. november 2023 lokalplan for Digeparken og Broparken.

Du kan se lokalplanen her.

Formålet med lokalplanen

Lokalplanen har til formål at sikre boligområdets udtryk og karakter samt give mulighed for at etablere afværgeforanstaltninger mod klimarelaterede oversvømmelser.

Resultat af høring

Der var ved den supplerende høringsperiodes udløb indkommet tre skriftlige høringssvar, mens administrationen ved de to forrige høringsperioder havde modtaget to høringssvar. Høringssvarene omhandler primært følgende:

  • Beregning af bebyggelsesprocent
  • Mulighed for at opføre sekundær bebyggelse

Ændringer i forhold til lokalplanforslag

På baggrund af høringssvarene og det afholdte borgermøde, at der tillades op til 27 moverdækket terrasse og/eller udestue på hver ejendom. Udformningen af disse skal ikke følge et typeprojekt, men skal holdes inden for lokalplanens bestemmelser om farve- og materialevalg. Bestemmelsen om, at områder udlagt til vej kan indgå i udregningen af bebyggelsesprocenten er fjernet, da det ikke er relevant for det område, som lokalplanen dækker. Desuden er lokalplanens § 8.2 ændret, så regler for hække og hegns udformning er ens, uanset om det er for- eller baghaver, da disse i flere tilfælde støder op mod hinanden.

Miljøvurdering

Samtidig med at lokalplanforslaget var i høring, blev Natur-, klima- og planudvalgets beslutning om at planforslaget ikke udløser en egentlig miljøvurdering igen offentliggjort sammen med klagevejledning. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger

Ejendomme inden for lokalplanens område må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Klagevejledning

Du kan klage over en lokalplan efter planen er vedtaget. Du kan klage over retlige spørgsmål, fx hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato planerne er offentliggjort, dvs. inden den 21. december 2023.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Læs mere om klagevejledning her.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den dato planerne er offentliggjort, dvs. fra den 23. november 2023.

Vil du vide mere?

Samtlige høringssvar, høringsnotat og referat fra borgermødet afholdt i høringsperioden kan ses på kommunens hjemmeside, under referatet fra Byrådets møde den 14. novmeber 2023 på: /politik/byraad/dagsordener-og-referater