Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Lokalplan og kommuneplantillæg for Plejecenter Chr. Have vedtaget

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 29. november 2023 lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af Plejecenter Christians Have.

Byrådet vedtog den 29. november 2023 lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af Plejecenter Christians Have.

Du kan se lokalplanen her og kommuneplantillægget her.

Formålet med lokalplan og kommuneplantillæg

Lokalplanen og kommuneplantillægget er blevet udarbejdet for at sikre det planmæssige grundlag for, at en udvidelse af plejecenteret Christians Have kan finde sted. Som følge af den demografiske udvikling i Solrød Kommune er der behov for yderligere plejeboliger, end der er til rådighed i dag. På den baggrund planlægges udvidelse af plejecenteret i to etaper med hver 45 plejeboliger med tilhørende serviceareal. Der sikres desuden plads til Solrød Kommunes hjemme- og sygepleje.
Endelig sikrer lokalplanen Sansehavens fortsatte funktion.

Resultat af høring

Begge planforslag var i otte ugers offentlig høring fra den 24. august til den 19. oktober 2023. Der var ved høringsperiodens udløb indkommet fire skriftlige høringssvar.

Ændring af lokalplan og kommuneplantillæg

Følgende i lokalplanen og kommuneplantillægget er ændret på baggrund af de indkomne høringssvar og borgermødet:

  • Det præciseres i både lokalplanen og kommuneplantillægget, at planerne ikke medfører nedrivning af eksisterende bygningsmasse og dermed ikke påvirker flagermus' mulighed for at anvende bygninger som overvintrings- eller sommerresidens.
  • Lokalplanen suppleres med en redegørelse for, hvordan støjafskærmning kan opføres, så Miljøstyrelsens (og andre myndigheders) grænseværdier for støj overholdes.
  • Kommuneplantillægget suppleres med afsnit om støj der sikrer, at lokalplanen for området sikres mod støj.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle præciseringer og rettelser.

Miljøvurdering

En miljøscreening af planforslagene har været i høring hos de berørte myndigheder. På baggrund af screeningen og administrationens anbefalinger besluttede Natur-, klima- og planudvalget den 15. august 2023, at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering blev offentliggjort sammen med planforslagene. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Det er ikke et lovkrav, at lokalplanen og kommuneplantillægget skal godkendes, men den planlagte udvidelse af Plejecenter Christians Have kan ikke udføres uden en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg.

Retsvirkninger

Ejendomme inden for lokalplanens område må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Efter vedtagelse af tillæg til kommuneplanen, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer, hvis de er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Der kan også nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Klagevejledning

Du kan klage over en lokalplan eller et kommuneplantillæg efter planerne er vedtaget. Du kan klage over retlige spørgsmål, fx hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato planerne er offentliggjort, dvs. inden den 4. januar 2024.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Læs mere om klagevejledning her.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den dato planerne er offentliggjort, dvs. fra den 7. december 2023.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte byplanlægger Martin Rambusch Jakobsen enten via mail til teknisk@solrod.dk eller på telefon 5618 2247, hvis du har spørgsmål til planerne eller processen i øvrigt.