Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Offentlig høring af revideret lokalplanforslag 320.3 for Ejegårds Alle og Tofterne

‹ Tilbage
Natur-, klima- og planudvalget godkendte den 15. august 2022 et forslag til lokalplan 320.3 for Ejegårds Alle og Tofterne.

Forslaget blev sendt i offentlig høring i fire uger og der blev afholdt et borgermøde om lokalplanforslaget. I forbindelse med borgermødet blev muligheden for fortætning bragt på banen. Da tilføjelsen vurderes at være en væsentlig ændring, sender administrationen lokalplanforslag 320.3 i fornyet høring med bestemmelser om mulighed for fortætning på matrikler, der er over 800 m2, med henblik på opførelse af dobbelthus.

Lokalplanforslaget sendes i offentlig høring fra den 16. marts 2023 til den 18. april 2023, begge dage medregnet. Planforslaget kan ses her

Har du bemærkninger?

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget kan du skrive en mail til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den 18. april 2023.

Hvad giver lokalplanforslaget mulighed for?

Væsentlige ændringer:

 • Forældede bestemmelser udgår (om støjvold, arealer langs Veststien og byggelinje langs Køge Bugt Motorvejen).
 • Revision og forøgelse af bebyggelsesprocenter, hvilket kommuneplanrammen giver mulighed for.
 • Præcisering af krav til bebyggelsens udseende samt krav til tagenes glansværdi.
 • Indarbejde bestemmelse om godkendte typeprojekter.
 • Indarbejde relevante bestemmelser fra deklarationer, der aflyses.
 • Mulighed for solvarmeanlæg/solceller.
 • Opdaterede bestemmelser for hegn og sikring af det grønne præg i området.
 • Indarbejde bestemmelse om forbud mod spillehaller, jf. byrådsbeslutning i juni 2007 (politik for spillehaller).
 • Bevaring af skovfyr.
 • Derudover opdateres lokalplanen med en række bestemmelser, der passer til gældende lov og praksis.

På baggrund af den første høringsperiode, hvor der kom fire høringssvar, blev følgende ændringer tilføjet:

 • Byggemuligheden for en overdækket terrasse eller udestue i delområde III forøges fra 14 m2 til 16 m2 (se lokalplanens § 6.8).
 • Krav om, at solceller kun må være ”mindre”, fjernes (se lokalplanens § 7.3).
 • Kravet om godkendte typehusprojekter for delområde I var en fejl og fjernes (se lokalplanens § 6.5).
 • Formålsparagraffen ændres til ”At sikre at delområde II (Søndre Bæktoften), III (19-bu) og IV (Bækbo) bevarer en vis sammenhæng i bygningernes materialitet og højde.” (se lokalplanens § 1.2).
 • Parceller der har facade mod Tåstrupvejen, har pligt til på egen grund at opsætte og vedligeholde et fast hegn uden låger, der skal være mindst 1 meter højt, idet der fra boligbebyggelsen hverken tillades kørende eller gående adgang til landevejen (se lokalplanens § 5.4).
 • Krav om medlemskab i Ejerlauget 19-bu og vedligeholdelse af fællesarealer i delområde III for ejerlauget skrives ind i lokalplanen (se lokalplanens §§ 11.1-11.2).

På baggrund af borgermødet den 6. september 2022 og efterfølgende dialog med grundejerforeningen og ejerlauget blev følgende ændringer tilføjet:

 • Mulighed for fortætning for matrikler der er større end 800m2 (se lokalplanens § 5.4).
 • Kravene om hegns højde reguleres i hegnsloven i stedet for i lokalplanen. Der tilføjes naturmaterialer til bestemmelsen om krav til hegns materialer (se lokalplanens § 5.4).
 • Skovfyr langs Tåstrupvej og alle træer langs med Ejegårds Alle må ikke fældes eller beskæres væsentligt uden Solrød Kommunes tilladelse (se lokalplanens § 8.2).
 • Høje træer mod Tåstrupvej kan stadig tillades (se lokalplanens § 5.4).
 • Bebyggelsesprocenten for grunde i delområde III og VI udregnes for delområdet som helhed som i den oprindelige lokalplan fra 1978 (se lokalplanens § 6.1). Fællesarealerne bliver inkluderet i delområderne og er ikke i deres eget delområde ligesom i den oprindelige lokalplan (se kortbilag 3).
 • Det er ikke grundejerforeningens ansvar at forestå drift og vedligehold af kommunale veje (se lokalplanens § 11.2).

På baggrund af drøftelse på borgermødet den 6. september 2022 foretages følgende ændringer vedrørende deklarationer:

 • Deklarationen tinglyst den 13. juni 1969 aflyses bortset fra bestemmelserne i §§ 3 og 5, der blandt andet har bestemmelser om pligt til medlemskab i ejerlauget 19-bu.
 • Deklaration lyst 11. december 1968 aflyses bortset fra bestemmelserne om fælles afløbsledninger i § 4 og bestemmelserne i § 6, der blandt andet har bestemmelser om pligt til medlemskab i ejerlauget Bækbo.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan mv. kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor "screenes", dvs. der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har vurderet, at det reviderede lokalplanforslag 320.3 for Ejegårds Alle og Tofterne ikke skal miljøvurderes (du kan læse mere om vurderingen i planforslaget).

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal i så fald være indgivet skriftligt inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslaget, dvs. senest den 12. september 2022.

Læs mere om klagevejledning her.

Persondata

Solrød Kommune gør opmærksom på, at modtagne høringssvar bliver offentliggjort, hvorfor man ved afgivelse af høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af navn og adresse. Ligeledes afgiver man samtykke til, at høringssvaret kan udleveres i forbindelse med en aktindsigtssag. Høringssvar kan endvidere blive delt med andre relevante myndigheder.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Teknik og Miljø på teknisk@solrod.dk eller på tlf. 56 18 23 08, hvis du har spørgsmål til planforslaget eller processen i øvrigt.

Venlig hilsen

 

Teknik og Miljø

Solrød Kommune