Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Forlænget høring af forslag til lokalplan 193.1 og kommuneplantillæg nr. 6

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 29. marts 2023 at forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Skolevej 70 skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Byråde vedtog den 29. marts 2023 forslag til lokalplan 193.1 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 6. Planforslagene sendes nu i offentlig høring i 8 uger fra den 5. april til og med den 6. juni 2023

Du kan se lokalplanforslaget her og se forslag til kommuneplantillæg her.

Har du bemærkninger?

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslagene, kan du sende dem via den digitale formular på planens hjemmeside via ovenstående link, pr. mail til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den 6. juni 2023.

Hvad giver planforslagene mulighed for?

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 udlægger Skolevej 70 til offentlige formål.

Lokalplanforslaget fastsætter, at ejendommen kan bebygges med 15 %, i en højde på maksimalt 8½ meter og et maksimalt etageantal på 1½ etage. Der er mulighed for sprossede vinduer.

Ind- og udkørsel placeres med størst mulig afstand til svinget på Skolevej af hensyn til trafiksikkerheden. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at der kan etableres et busstoppested. Derudover fastsættes der en vejbyggelinje på 6 meter fra vejskellet til Skolevej, som forbeholdes vej- og trafiksikkerhedsanlæg, hvis der skulle blive behov for det.
I Solrød Kommuneplan 2021 er der på den sydligste del af ejendommen udlagt en arealreservation til en omfartsvej syd for Gl. Havdrup. Lokalplanforslaget tager højde for reservationen i form af krav om nedrivningsvilkår på mindre bygninger syd for 50 meter byggelinjen, hvorved en eventuel omfartsvej kan etableres på sigt.

Traditionelt set har bebyggelsen i det åbne land ligget langs områdets veje, og har ikke være trukket tilbage på grunden mod det åbne land. Af hensyn til ejendommens beliggenhed i et bevaringsværdigt kulturmiljø, fastsættes der en byggelinje på 50 meter fra det sydligste markskel. Formålet med byggelinjen er at sikre, at bebyggelsen opføres i overensstemmelse med den eksisterende opbygning af det åbne land, og at bebyggelsen ikke hindrer udsynet fra eksempelvis Skolevej til det øvrige landskab. Inden for byggelinjen på 50 meter må der kun be-bygges med mindre bygninger såsom legehuse, bålhytter mv.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan mv. kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor "screenes", dvs. der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Byrådet har vurderet, at lokalplanforslag 193.1 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 6 ikke skal miljøvurderes (du kan læse mere om vurderingen her i planforslaget). 

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal i så fald være indgivet skriftligt inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslagene, dvs. senest den 9. maj 2023.

Læs mere om klagevejledning her.

Persondata

Solrød Kommune gør opmærksom på, at modtagne høringssvar bliver offentliggjort, hvorfor man ved afgivelse af høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af navn og adresse. Ligeledes afgiver man samtykke til, at høringssvaret kan udleveres i forbindelse med en aktindsigtssag. Høringssvar kan endvidere blive delt med andre relevante myndigheder. 

Midlertidige retsvirkninger – hvad gælder lige nu?

Indtil et lokalplanplanforslag er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. Der gælder efter § 17 i Lov om Planlægning, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst indtil ét år efter offentliggørelsen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Jette Pedersen på tlf. 56 18 23 16, hvis du har spørgsmål til planforslagene eller processen i øvrigt.