Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Fremme (høring) af projekt for restaurering af Karlstrup Møllebæk – indsats i de statslige vandområdeplaner 2015-2021

‹ Tilbage

Solrød Kommune ønsker at fremme et restaureringsprojekt i Karlstrup Møllebæk (Møllebækken). Restaureringen er en indsats for vandløbet, som fremgår af de statslige vandområdeplaner 2015-2021.

Møllebækken er udpeget til restaurering på strækningen fra st. 0 til st. 2320.

Formål

Formålet med vandløbsrestaureringsprojektet er at forbedre levestederne for dyre- og planteliv i vandløb, herunder vandrende arters (ørreders) gydepladser og vandringsveje, samtidig med at vandmiljøet forbedres.

Indsatserne der skal gennemføres på de forskellige vandløbsstrækninger er nærmere beskrevet i  projektbeskrivelsen. Ud over indsatserne udpeget i vandområdeplanen foretages en regulering af strækningen fra st. 300 - st. 420. Denne regulering foretages efter anmodning fra Solrød Kommunes vejafdeling da vandløbet er kommet tæt på asfaltkanten af den meget smalle Brændmosevej.

Fremme (høring) af projektet     Projektbeskrivelse     Kortbilag

Solrød Kommunes vurdering

Det er Solrød Kommunes vurdering, at vandløbsrestaureringen vil bidrage positivt ved at forbedre levestederne for dyre- og planteliv i vandløbet og samtidig forbedre vandmiljøet. Solrød Kommune forventer ikke, at projektets gennemførelse vil resultere i hverken negative miljøpåvirkninger eller afvandingsmæssige udfordringer under eller efter anlægsarbejdet.

Projektet lever således op til vandløbslovens formålsparagraf, hvorfor projektet kan fremmes. Solrød Kommune har derfor efter vandløbslovens bestemmelser og bestemmelserne i bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. sendt restaureringsprojektet i høring hos interessenter og interesseorganisationer i 8 uger samt fremlagt projektet på kommunens hjemmeside fra 14. marts 2023 til 9. maj 2023.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i forår-sommer 2023.

Arbejdet med omlægning af vandløbet tæt ved vejen er udført i december 2022 af hensyn til trafiksikkerhed. Der er derfor tale om en lovliggørelse af denne del.