Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Forslag til ny lokalplan for Kystområdet ved Solrød Strand i høring

‹ Tilbage
Natur-, Klima- og Planudvalget vedtog den 13. marts 2023, at lokalplanforslag nr. 316.7 for Kystområdet, Solrød skulle sendes i offentlig høring. Forslaget er i høring fra den 15. marts 2023 til den 17. april 2023, begge dage medregnet.
  • Se forslag til lokalplan 316.7 for Kystområdet her.

Lokalplanens formål

Forslaget har til formål at skabe en bedre balance mellem byggemuligheder og borgerhensyn i lokalplanområdet. Det justerer, at der fremadrettet kun tillades en enkelt etage med udnyttet tagetage i stedet for to fulde etager. Desuden indføres bestemmelser, der begrænser omfanget og udformningen af frontispicer (fremskudte kviste), så disse højst må udgøre 40 % af den samlede facadelængde. Den enkelte frontispice må desuden maksimalt være tre meter i bredden, hvoraf glas- og dørparti må udgøre to af de tre meter. For tagterrasser, altaner og lignende sættes der en størrelsesgrænse på 15 m2. Endeligt justeres byggelinjen for Gl. Køgevej fra de gældende fire meter til tre meter.

Baggrunden for lokalplanforslaget er, at Byrådet tilbage i 2016 vedtog en revision af den tidligere lokalplan fra 2007 for blandt andet at give flere byggemuligheder. Dette har medført, at flere borgere har klaget over nyt byggeri i lokalplansområdet, hvilket har fået Solrød Strands Grundejerforening til anmode om en ny revidering af lokalplanen, så indbliksgenerne reduceres. Administrationen har undersøgt og vurderet områdets nye byggeri, og foreslået, at der skabes bedre balance i byggemulighederne.

Har du bemærkninger?

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget mail til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den 17. april 2023.

Borgermøde

Der afholdes desuden et borgermøde om lokalplan 316.7 den 23. marts 2023 kl. 18.00 til 19.00. Af hensyn til planlægningen af mødet skal tilmelding ske ved at sende en mail til teknisk@solrod.dk senest den 22. marts 2023. Husk at oplyse antal deltagere ved tilmeldingen. Borgermødet vil blive holdt i Hjerterummet i Solrød Idrætscenter.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan mv. kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor "screenes", dvs. der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Natur-, Klima- og Planudvalget har vurderet, at lokalplanforslag 316.7 for Kystområdet ikke skal miljøvurderes (du kan læse mere om vurderingen i planforslaget).

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal i så fald være indgivet skriftligt inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslaget.

Læs mere om klagevejledning her.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Teknik og Miljø på teknisk@solrod.dk eller på tlf. 56 18 23 08 hvis du har spørgsmål til planforslaget eller processen i øvrigt.