Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Endelig vedtagelse af Lokalplan 306.5 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 29. marts 2023 lokalplan 306.5 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5.

Byrådet vedtog den 29. marts 2023 Lokalplan 306.5 for Solrød Center og Børnenes Idrætshus med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 5 for Uglegårdsskolen og Solrød Idrætsenter.

Du kan læse lokalplanen her og kommuneplantillægget her.

Resultat af høring

Planforslagene blev sendt i høring fra den 8. december 2022 til og med den 12. januar 2023 og der blev afholdt et borgermøde den 5. januar 2023 i Hjerterummet, Solrød Idrætscenter.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 55 høringssvar som bl.a. omhandlede følgende:

  • Trafik og parkering, herunder trafiksikkerhed, hastighed og stiforbindelser
  • Omfang af padelcenter
  • Mulighed for restaurant og dennes betydning for café i SIC samt for butikker i Solrød Center
  • Fjernelse af friarealer og grønne områder
  • Risiko for lysgener og støj, bl.a. ift. udendørs servering
  • Indblik fra og til naboejendomme
  • Omfang af borgerinddragelse og borgernes reelle muligheder for at ændre i planer

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Høringssvarene gav anledning til følgende ændringer i lokalplanen:

  • § 5.4 ændres, så der stilles krav om, at parkeringspladser i forbindelse med padelcenteret skal etableres med græsarmeringssten eller lignende, som giver et grønt udtryk.
  • § 6.8 ændres, så der gives mulighed for at nedgrave padelcenteret 4 meter under terræn i stedet for 2 meter.
  • § 3.6 tilføjes, at der ikke må ske udendørsservering.

Byrådet besluttede den 29. marts 2023 desuden at lokalplanforslagets § 6.2 om maks. 2 etager skulle udgå fra den endelige plan. Dette ændrer dog ikke ved den maksimalt tilladte højde på byggeri.

Miljøvurdering

Samtidig med at lokalplanforslaget (med tilhørende kommuneplantillæg) var i høring, blev Byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere planforslagene offentliggjort sammen med klagevejledning. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger

Ejendomme inden for lokalplanens område må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Efter vedtagelse af tillæg til kommuneplanen, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer, hvis de er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Der kan også nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Vil du vide mere?

Samtlige høringssvar, høringsnotatet samt referat fra borgermødet afholdt i høringsperioden kan ses under referatet fra Byrådsmødet den 29. marts 2023 her.

Klagevejledning

Du kan klage over en lokalplan og/eller et kommuneplantillæg, efter planen er vedtaget. Du kan klage over retlige spørgsmål, fx hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato planerne er offentliggjort, dvs. den 9. maj 2023.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den dato planerne er offentliggjort, dvs. fra den 5. oktober 2023.

Læs mere om klagevejledning her.