Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Kommuneplantillæg vedtaget for Solrød Strandvej øst for Solrød Center

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 26. april 2023 tillæg nr. 3 til Solrød Kommuneplan 2021 med en bebyggelsesprocent på 50. Lokalplanen blev ikke vedtaget, men forventes at komme i ny høring med en række ændringer.

Formålet med kommuneplantillægget

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give mulighed for udvikling af en udvalgt strækning med 11 ejendomme beliggende ud til Solrød Strandvej over for Solrød Center (øget bebyggelse mv.). Mulighederne blev samtidig præciseret i det tilhørende reviderede forslag til lokalplan 316.6.

Kommuneplantillægget udpeger en ny ramme (316D) for de 11 berørte ejendomme. Her blev lagt op til den samme maksimale bebyggelsesprocent og bygningshøjde som i lokalplanforslaget. Ved kommuneplantillæggets vedtagelse besluttede Byrådet at reducere bebyggelsesprocenten til max 50 (fra 60 i forslaget).

Resultat af høring

Kommuneplantillægget var samtidig med lokalplanforslaget i høring i perioden fra den 22. december 2022 til den 16. februar 2023. Der blev afholdt borgermøde den 18. januar 2023.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 71 høringssvar, som primært omhandlede lokalplanforslaget og det konkrete forslag til projekt for ejendommen Hedevej 2 og 4.

Ændring af kommuneplantillæg

Et af høringssvarene har givet anledning til en ændring i kommuneplantillægget, idet der tilføjes forbud mod bebyggelse mv. i forhold til strandbyggelinje og strandbeskyttelseslinje, samt henvises til Kystdirektoratet for strandbeskyttelseslinjen. Derudover er den maksimale bebyggelsesprocent reduceret til 50.

Ændring af lokalplan

Ved behandling af lokalplanen vedtog Byrådet, at lokalplanen ændres, så bebyggelsesprocenten reduceres til 50, skitseprojektet for Hedevej 2-4 bortfalder og bebyggelsesplanerne skal forelægges til politisk godkendelse.

Denne ændring betyder, at lokalplanen skal i en ny høring som forslag med de ændringer, som Byrådet har besluttet.

Mindretalsudtalelse

Niels Hörup (V) og Jonas Ring Madsen (A) har afgivet mindretalsudtalelse i forbindelse med Byrådets behandling af sagen:

"Det, Natur-, klima- og planudvalget har brugt næsten et år på, er at lytte meget omhyggeligt til borgerne, grundejerforeningen og ejerne, for at nå frem til kompromisforslaget til lokalplan. Derfor kan vi desværre ikke støtte flertallets forslag, fordi vi tror, det vil betyde, at udviklingen af seniorvenlige boliger og erhvervslokaler samt forskønnelse af området vil udeblive på det mest centrale sted i strandbyen på Solrød Strandvej."

Miljøvurdering

Samtidig med at planforslagene var i høring, blev Byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere planforslagene offentliggjort sammen med klagevejledning. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger

Efter vedtagelse af tillæg til kommuneplanen, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer, hvis de er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Der kan også nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Midlertidige retsvirkninger gælder stadig for lokalplanforslaget

Indtil et lokalplanplanforslag er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. Der gælder efter § 17 i Lov om Planlægning, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse (dvs. fra den 22. december 2022) og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst indtil ét år efter offentliggørelsen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte byplanlægger Susanne Prior Malling enten via mail til teknisk@solrod.dk eller på telefon 56182322, hvis du har spørgsmål til planen eller processen i øvrigt.