Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Afgørelse om ikke VVM pligt af restaurering af Møllebækken

‹ Tilbage
Som led i opfølgningen af de statslige vandområdeplaner skal der gennemføres fysiske forbedringer på udvalgte vandløbsstrækninger. Projektet strækker sig over ca. 2,3 km. og vedrører Karlstrup Møllebæk (Møllebækken). Vandområde ID 04801_a, er i vandområdeplanen udpeget til restaurering på strækningen fra st. 0 til st. 2320.

Formålet med vandløbsrestaureringsprojekterne er, at forbedre levestederne for dyre- og planteliv i vandløb, herunder vandrende arters gydepladser og vandringsveje, samtidig med at vandmiljøet forbedres.

Solrød Kommune har den 10. maj 2023 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Link til kortbilag

Link til projektbeskrivelse

Link til VVM-ansøgningsskema