Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Godkendelse af revision af vedtægter for Solrød Strand Klitlaug

‹ Tilbage
Byrådet i Solrød Kommune har d. 21 juni godkendt forslag til revision af vedtægter for Solrød Strands Klitlaug. Høringen forløb i perioden fra den 3. april 2023 til den 5. maj 2023. Klagefristen er fastsat til tirsdag den 24. juli 2023.

Solrød Byråd besluttede den 28. marts 2023 at sende forslag til reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug i høring hos de berørte grundejere og ledningsejere i område A. Høringen forløb i perioden fra den 3. april 2023 til den 5. maj 2023. Solrød Kommune har i høringsperioden modtaget 2 høringssvar. De fremsendte bemærkninger er blevet forelagt byrådet ved behandling af sagen den 21. juni 2023.

På baggrund af høringen har Byrådet besluttet, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i vedtægterne.

Du kan tilgå de reviderede vedtægter for Solrød Strands Klitlaug på Solrød Kommunes hjemmeside: https://dagsordener.solrod.dk/vis?Dagsorden-Byr%C3%A5det-d.21-05-2023-kl.19.00&id=e1e3ca7c-8018-41b4-8762-e2231277a3e6. Her kan du også se en oversigt over de modtagene høringssvar og Solrød Kommunes bemærkninger.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt til dig eller offentliggjort, jf. kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 og 3, samt § 18 a, stk. 4 og 5. Klagefristen er fastsat til den 24. juli 2023. En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med Nem-ID på www.borger.dk. På www.naevneneshus.dk finder du information om, hvordan du klager via Klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr., mens virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1800 kr.  Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Solrød Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen.

Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis man på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til kommunen.

Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, omanmodningen kan imødekommes. Du kan læse mere om sagen og høringsmaterialet på /borger/aktuelle-projekter/kystsikring.

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Solrød Kommune på kyst@solrod.dk eller på telefon 56182000.