Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Forslag til Kommuneplantillæg for Solrød Bæk i offentlig høring

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 31. maj 2023 et forslag til kommuneplantillæg nr. 4. Forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 20. juni 2023 til og med den 15. august 2023.

Byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplantillæg

Byrådet vedtog den 31. maj 2023 et forslag til kommuneplantillæg nr. 4. Forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 20. juni 2023 til og med den 15. august 2023.

Tillægget til kommuneplanen kan ses her.

Hvad giver kommuneplantillægget mulighed for?
Kommuneplantillægget giver mulighed for fremtidig skovrejsning og etablering af andre naturtyper end skov langs med Solrød Bæk. I området er der i dag landbrugsjord.

Der er ønske om etablering af minimum 50 hektar skov som følge af udpegningerne af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Skovrejsning er et effektivt virkemiddel til beskyttelse af grundvandet, da intensivt dyrket landbrugsjord der ændres til skov, medfører stop for brug af gødning og bekæmpelsesmidler, der kan påvirke kvaliteten af grundvandet. Skovrejsning har dertil en række positive effekter ved, at skovområder opsamler og binder klimagasser gennem de første ca. 100 år af en skovs levetid.

Øget udbredelse af skov i kombination med eksempelvis mere lysåbne naturtyper, vil desuden medføre både øget biodiversitet af planter, insekter, fugle og dyr. Samtidig vil nye skove tilbyde flere rekreative og landskabelige værdier for områdets beboere og besøgende. Det er tanken, at skovrejsningen kan ske som en integreret indsats i forbindelse med Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk.

Det er en forudsætning for et fremtidigt naturområde langs Solrød Bæk og Havdrup Kildeplads, og dermed for gennemførelsen af Vand- og Naturprojekt Solrød Bæk, at arealudpegningerne fra Kommuneplan 2021 ændres.

For at muliggøre et fremtidigt naturområde i form af skov og lysåben natur, ændres arealudpegningerne fra Kommuneplan 2021. Det drejer sig om følgende udpegninger:

  • Skovrejsningsområde
  • Potentielle økologiske forbindelser
  • Særlig værdifuldt landbrugsområde
  • Bevaringsværdigt kulturmiljø

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 medfører ikke handlepligt for de berørte lodsejere, uanset ændringerne i ovennævnte temaer. Det betyder, at det kræver et samtykke fra de enkelte lodsejere for etablering af skov.

Miljøvurdering
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan mv. kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor "screenes", dvs. der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Byrådet har vurderet, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 ikke skal miljøvurderes. Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal i så fald være indgivet skriftligt inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslaget, dvs. senest den 18. juli 2023.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Læs mere om klagevejledning her.

Har du bemærkninger eller forslag til ændringer?
Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget, kan du sende dem  pr. mail til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den 15. august 2023.