Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Endelig vedtagelse af Lokalplan 320.3

‹ Tilbage
Solrød Byråd vedtog den 31. maj 2023 lokalplan 320.3 for Ejegårds Alle og Tofterne.

Solrød Byråd vedtog den 31. maj 2023 lokalplan 320.3 for Ejegårds Alle og Tofterne.
Du kan se lokalplanen her.

Miljøvurdering
Samtidig med at lokalplanforslaget var i høring, blev Byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere planforslaget offentliggjort sammen med klagevejledning. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger
Ejendomme inden for lokalplanens område må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Efter vedtagelse af tillæg til kommuneplanen, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer, hvis de er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Der kan også nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Vil du vide mere?
Samtlige høringssvar, høringsnotat og referat fra borgermødet afholdt i høringsperioden kan ses på kommunens hjemmeside, under referatet fra Byrådets møde den 31. maj 2023 på: https://dagsordener.solrod.dk/

Klagevejledning
Du kan klage over en lokalplan, efter planen er vedtaget. Du kan klage over retlige spørgsmål, fx hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra den dato planerne er offentliggjort, dvs. den 6. juli 2023.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på https://naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den dato planerne er offentliggjort, dvs. fra den 8. december 2023.

Læs mere om klagevejledning her.