Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Overordnet strategi for Solrød Kommunes udvikling vedtaget

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 20. december 2023 Planstrategi 2023 og Den Grønne Dagsorden som oplæg til den kommende revision af kommuneplanen.

Planstrategien er den overordnede strategi for kommunens udvikling, som beskriver, hvad Byrådet særligt ønsker at lægge vægt på i den fremtidige udvikling. En del af strategien peger på, hvad vi vil arbejde videre med i den kommende revision af kommuneplanen, som er den overordnede plan for arealanvendelsen i kommunen.

Planstrategi 2023 er en temaorienteret strategi, der tager udgangspunkt i Byrådets vision og pejlemærker. Derudover peger planstrategien på en række fokusområder, som Byrådet og udvalgene løbende kan arbejde videre med, fx når der skal laves politikker, strategier og andre indsatser. Strategien peger også på en række emner, som berører den fysiske planlægning af kommunen. Disse emner kan Byrådet arbejde videre med i den næste kommuneplan, som skal vedtages inden udgangen af 2025.

Derudover indeholder strategien også et oplæg til Den Grønne Dagsorden, som er Solrød Kommunes oplæg til den lokale agenda 21-strategi. Den handler om, hvordan Solrød Kommune tager klimaansvaret på sig.

Resultat af den offentlige høring

I foråret 2023 indsamlede Byrådet idéer og forslag til strategiarbejdet via den digitale borgerinddragelsesplatform Solsiden. Disse input arbejdede Byrådet videre med under udarbejdelsen af planstrategiforslaget.

Forslag til Planstrategi 2023 og Den Grønne Dagsorden var i offentlig høring fra den 29. juni til den 31. august 2023. Den offentlige høring fungerede samtidig som et debatoplæg til at indkalde idéer og forslag til den kommende kommuneplanrevision.

I høringsperioden indkom 29 høringssvar med forslag og bemærkninger til planstrategiforslaget. Høringssvarene omhandlede overvejende følgende emner:

  • Boliger: Ældreboliger, bofællesskaber, kommunen som bosætningskommune, lokalplaner, fleksible rammer mv.
  • Trivsel, aktiviteter og tilbud: Fælles aktiviteter, tilbud til unge, forebyggelse, kultur og fritid, skoleområdet.
  • Byudvikling: Boliger, erhvervsliv, butikker, Havdrup, Solrød Center og stationspladsen, landsbyerne, byliv og mødesteder, regionale hensyn, fleksible rammer/muligheder.
  • Trafikale forhold: Trafiksikkerhed, skoleveje/veje, kollektiv transport, stibelysning mv.
  • Bæredygtighed og grøn omstilling: Vedvarende energi, solceller, ladestandere mv.
  • Klimatilpasning: Kystsikring, regnvand, kloakering mv.
  • Miljøforhold: Forurening, tilsyn med virksomheder, støj mv.
  • Merværdi
  • Borgerinddragelse

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i Planstrategi 2023, da bidragene allerede vurderes til at kunne indgå i de emner og initiativer, som planstrategien peger på. Det er ikke sikkert, at alle initiativer kommer med i næste revision af kommuneplanen. Dette vil afhænge af Byrådets videre arbejde efter planstrategien, hvor Byrådet kan vælge at arbejde videre med nogle af emnerne i politikker, strategier og andre indsatser.

Du kan se referat, høringssvar mv. fra Byrådets behandling af planstrategien ved at klikke dig ind på Byrådsmødet fra den 20. december 2023 (punkt 251).