Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Forslag til lokalplan for udvidelse af Plejecenter Christians Have i offentlig høring

‹ Tilbage
Natur-, Klima- og Planudvalget besluttede den 15. august 2023, at lokalplanforslag nr. 402.4 for udvidelse af Plejecenter Christians Have samt forslag til kommuneplantillæg nr. 8 skulle sendes i offentlig høring. Forslagene er i høring fra den 24. august 2023 til den 19. oktober 2023, begge dage medregnet.

Natur-, Klima- og Planudvalget besluttede den 15. august 2023, at lokalplanforslag nr. 402.4 for udvidelse af Plejecenter Christians Have samt forslag til kommuneplantillæg nr. 8 skulle sendes i offentlig høring. Forslagene er i høring fra den 24. august 2023 til den 19. oktober 2023, begge dage medregnet.

Du kan se forslaget til lokalplanen her. Her kan du se det tilhørende kommuneplantillæg.

Lokalplanens formål

Forslaget til ny lokalplan for Plejecenter Christians Have giver mulighed for at udvide Plejecenter Christians Have med ny bebyggelse i nord for den eksisterende bebyggelse.
Byggeriet skal opdeles i to etaper – etape 4 og etape 5 – hver med mulighed for op til 45 nye plejeboliger. Sammenlagt omfatter etape 4 og 5 ca. 8.000 m2 nybyggeri.
Foruden plejeboliger skal den nye bebyggelse også rumme lokaler til Solrød Kommunes syge- og hjemmepleje, ligesom der skal etableres parkeringsforhold mv.

Lokalplanforslaget lægger op til nybyggeri i op til 4 etager i maksimalt 16 meters højde.
Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent for lokalplanområdet bliver 70.

Sansehaven i plejecenteret bibeholdes og må ikke bebygges.

Vejadgang til den nye bebyggelse kan ske fra enten Tåstrupvej eller Niels Juels Allé. Der tillades ikke gennemkørsel for motorkøretøjer mellem Tåstrupvej og Niels Juels Allé.

Samtidig med lokalplanforslaget er også et forslag til justering af kommuneplanen i høring. Justeringen sker for at kunne rumme det nye byggeri. Den nuværende kommuneplanramme tillader en maksimal bebyggelsesprocent på 40, mens den foreslåede bebyggelsesprocent bliver 70 og et maksimalt etageantal på 4 for døgninstitutioner. Der ændres ikke ved den maksimale bebyggelsesprocent for de øvrige tilladte anvendelser tæt-lav boligbebyggelse, etageboligbebyggelse og daginstitutioner, som fastholdes med en maksimal bebyggelsesprocent på 40 og et maksimalt etageantal på 3,5.

Har du bemærkninger?

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget mail til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den 19. oktober 2023.

Borgermøde

Der afholdes desuden et borgermøde om lokalplan 402.4 torsdag den 21. september 2023 kl. 18.00-19.30. Af hensyn til planlægningen af mødet skal tilmelding ske ved at sende en mail til teknisk@solrod.dk senest den 19. september 2023. Husk at oplyse antal deltagere ved tilmeldingen. Borgermødet vil blive holdt i Aktivitets- og Frivilligcenteret, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan mv. kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor "screenes", dvs. der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Natur-, Klima- og Planudvalget har vurderet, at lokalplanforslag 402.4 for udvidelse af Plejecenter Christians Have med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 ikke skal miljøvurderes (du kan læse mere om vurderingen i planforslaget).

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal i så fald være indgivet skriftligt inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslaget.

Læs mere om klagevejledning her.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte byplanlægger Martin Rambusch Jakobsen på teknisk@solrod.dk eller på tlf. 5618 2247, hvis du har spørgsmål til planforslaget eller processen i øvrigt.