Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Offentliggørelse af kommuneplantillæg for udvidelse af Solrød Landsby

‹ Tilbage
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2

Byrådet vedtog endeligt den 12. oktober 2022 kommuneplantillæg nr. 2. Kommuneplantillægget finder du i pdf-version her eller på solroed.cowiplan.dk/kommuneplan21/tillaeg/

Kommuneplantillæggets formål

Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at der kan lokalplanlægges for 25 nye tæt-lavboliger i Solrød Landsby og dækker 2 rammeområder. Rammeområderne ligger inden for den eksisterende landsbyafgrænsning og er omfattet af lokalplan 391.10. De nye udviklingsmuligheder kan først udnyttes, når der er vedtaget en ny lokalplan.

Kommuneplantillægget indeholder ikke de to store byudviklingsområder øst for Solrød Landsby og de mindre områderne til jordbrugsparceller ved Nordmarksvej og Beesagergård. Udviklingsområderne indgår uændret i helhedsplanen og der er behov for bl.a. skitserende planarbejde og trafikstøjredegørelse, før der kan igangsættes en egentlig lokalplanlægning med kommuneplantillæg.

Ændringer fra planforslaget

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 blev sendt i høring fra den 30. juni til og med den 25. august 2022 og der blev afholdt et borgermøde den 11. august 2022 i Solrød Biblioteks- og Kulturhus.

Der blev afgivet 10 høringssvar med hovedemnerne:

 • Modstand og støtte til krav om højst én bolig pr. 500 m2 areal tæt-lav bebyggelse.
 • Landsbyens afgrænsning.
 • Tilfredshed med processen og inddragelsesgraden.
 • Trafik i landsbyen.
 • Forskønnelse.

Høringssvarene gav anledning til følgende ændringer i kommuneplantillægget:

 • Redegørelsen opdateres på Miljøstyrelsens opfordring med et afsnit om Bilag IV.
 • Etageantallet i rammen for område 394 (Den Lille Gade 2) justeres fra 1 til 1½ etage (1 etage med udnyttet tagetage). Det er samme etageantal som i kommuneplantillæggets øvrige områder.
 • På baggrund af høringssvar fra Bolig- og Planstyrelsen:
  • Geometrien for rammeområder justeres så de følger Fingerplan 2019.
  • Det understreges i rammebestemmelserne at udlæg til boliger kræver støjafskærmende foranstaltninger i lokalplanen.
  • Redegørelsen opdateres med med en begrundelse for udlæg inden for kystnærhedszonen.

Samtlige høringssvar, høringsnotatet samt referat fra borgermødet afholdt i høringsperioden kan ses under referatet fra Byrådsmødet den 12. oktober 2022 på /politik/byraad/dagsordener-og-referater.

Klagevejledning

Der kan klages over retlige spørgsmål, f.eks. over kommunens afgørelse, hvis man mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen, efter ens opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er den 11. november 2022, det vil sige 4 uger fra annonceringen af kommuneplantillægget.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på dk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra annonceringen, hvilket vil sige den 14. april 2023.