Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Godkendelse af revision af vedtægter for Solrød Strand Klitlaug

‹ Tilbage
Byrådet i Solrød Kommune har d. 12. oktober 2022 godkendt forslag til revision af vedtægter for Solrød Strands Klitlaug. Høringen forløb i perioden fra den 1. september 2022 til den 29. september 2022. Klagefristen er fastsat til tirsdag den 15. november 2022.

Solrød Byråd besluttede den 31. august 2022 at sende forslag til revision af vedtægter for Solrød Strands Klitlaug i høring hos de berørte grundejere og ledningsejere. Høringen forløb i perioden fra den 1. september 2022 til den 29. september 2022. Solrød Kommune har i høringsperioden modtaget 3 høringssvar. De fremsendte bemærkninger er blevet forelagt byrådet ved behandling af sagen den 12. oktober 2022.

 På baggrund af høringen har Byrådet besluttet, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i vedtægterne. Endvidere har byrådet på mødet den 12. oktober 2022 besluttet at udskyde generalforsamlingen for Solrød Strands Klitlag. Fristen blev ændret fra ”afholdelse inden udgangen af 2022” til ”afholdelse inden udgangen af maj 2023”.

 De reviderede vedtægter for klitlauget kan tilgås her.

 En oversigt over de modtagene høringssvar og administrationens bemærkninger kan tilgås her.

 En oversigt over modtagne høringssvar kan tilgås her.

 Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt til dig eller offentliggjort, jf. kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 og 3, samt § 18 a, stk. 4 og 5. Klagefristen er fastsat til onsdag den 16. november 2022.

En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med Nem-ID på www.borger.dk. På www.naevneneshus.dk finder du information om, hvordan du klager via Klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr., mens virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1800 kr.  Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Solrød Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der fremsendes uden om Klageportalen. Hvis man på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes. Du kan læse mere om sagen og høringsmaterialet på /borger/aktuelle-projekter/kystsikring.

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.