Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Ny lokalplan for Klosterparken med tilhørende kommuneplantillæg vedtaget

‹ Tilbage foto af rækkehuse i Klosterparken
Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. november 2022 lokalplan 312.2 for Klosterparken med tilhørende tillæg nr. 1 til Solrød Kommuneplan 2021.

Resultat af høring

Planforslagene var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 25. august til den 22. september 2022. Der blev afholdt borgermøde den 6. september 2022.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet fire høringssvar, som har givet anledning til følgende væsentlige ændringer i lokalplan og kommuneplantillæg:

  • Lokalplanen er suppleret med mulighed for opsætning af markiser på boligerne i stueetagen mod forhaver og baghaver (se lokalplanens § 7.3).
  • Det er præciseret, at fællesarealer ikke indgår i beregning af bebyggelsesprocenten for de enkelte boligejendomme (se lokalplanens § 6.1).
  • Lokalplanen er suppleret med mulighed for mindre drivhuse i forhaver og baghaver (se lokalplanens § 6.3).
  • Det er præciseret, at der kan opføres legehuse af normalt omfang, uden at det påvirker bebyggelsesprocenten på den enkelte boligejendom (se redegørelsen til lokalplanens § 6.3).
  • Lokalplanen er suppleret med, at hegn også kan være en kombination af fast og levende hegn (se lokalplanens § 8.2).
  • Grundejerforeningens forpligtelser er reduceret, så de ikke omfatter drift og vedligehold af den kommunale vej (se lokalplanens § 11.2).
  • Det er præciseret, at Solrød Kommune kun skal godkende vedtægtsændringer, hvis disse tinglyses (se lokalplanens § 11.3).
  • Redegørelse til lokalplan og kommuneplantillæg er begge suppleret med vurdering af planernes indvirkning på yngle- eller rasteområder, dvs. for Natura 2000-områder og bilag IV-arter (beskyttede dyr).

Miljøvurdering

Samtidig med at lokalplanforslaget (med tilhørende kommuneplantillæg) var i høring, blev Byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere planforslagene offentliggjort sammen med klagevejledning. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger

Ejendomme inden for lokalplanens område må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Efter vedtagelse af tillæg til kommuneplanen, kan kommunen nedlægge forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggede eller ubebyggede arealer, hvis de er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser. Der kan også nedlægges forbud mod bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Vil du vide mere?

Samtlige høringssvar, høringsnotat og referat fra borgermødet afholdt i høringsperioden kan ses her på hjemmesiden, under referatet fra Natur-, klima- og planudvalgets møde den 14. november 2022.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte byplanlægger Susanne Prior Malling på tlf. 56182322 i rådhusets åbningstid, hvis du har spørgsmål til planerne.