Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

SOLRØD BIOGAS A/S

‹ Tilbage
Ansøgning om miljøgodkendelse

SOLRØD BIOGAS A/S, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved, har søgt Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, www.solrod.dk, om miljøgodkendelse til ændringer i til- og frakørselsmønstret på det eksisterende miljøgodkendte biogasanlæg SOLRØD BIOGAS A/S.

Bemærkninger til ansøgningen skal være modtaget senest onsdag den 13. juli. 2022.

Ansøgning om miljøgodkendelse

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail, så snart vi har modtaget anmodning derom. Bemærkninger til ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 13. juli 2022.

Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet senest 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Solrød Kommunes sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelsen vedr. sagen, vil kunne optræde i Solrød Kommunes afgørelse, som bl.a. offentliggøres på Solrød Kommunes hjemmeside www.solrod.dk. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om ansøgningen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Solrød Kommune pr. mail på teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.

Anfør venligst dit navn og adresse på henvendelsen, samt ”Kommentarer til ansøgningsmateriale, Solrød Biogas” i mailens emnefelt.