Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Afgørelse om ikke VVM-pligt for regn- og spildevandsledninger i Jersie Strand

‹ Tilbage

Solrød Kommune, Teknik og Miljø har den 12. januar 2022 modtaget ansøgning om screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven (LBK nr 1976 af 27/10/2021) fra COWI på vegne af Klar Forsyning for projekt vedr. regn- og spildevandsledninger i Jersie.

Projektarealet strækker sig fra Solrød Erhvervskile, og følger Ankerhusstien til Birkeholmen/Lindeholmen. På strækningen krydser ledningerne Køge Bugt Motorvejen og Tåstrupvej. Projektet omfatter desuden arbejder i Strandgården samt Enggårdsstien.

Arbejdet omfatter etablering af ledninger til henholdsvis regn- og spildevand samt etablering af forsinkelsesbassin ved Strandgården.

Afgørelse

Solrød Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet med etablering af regn- og spildevandsledninger i Jersie, fra Solrød Erhvervskile til Birkeholmen/Lindholmen ikke kan antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen er offentliggjort på Solrød Kommunes hjemmeside den 01. juli 2022 og kan læses her.

Bilag

Links til VVM ansøgningsskema og Solrød Kommunes bemærkninger.