Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Endelig vedtagelse af Lokalplan 206.3 Havdrup Vest etape 7

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 20.december 2021 Lokalplan 206.3 Havdrup Vest etape 7 endeligt.

Du kan læse Lokalplan 206.3 her.

Formålet med lokalplanen er, at:

 • muliggøre udviklingen af Havdrup Vest med tæt-lav og åben-lav bebyggelse
 • fastlægge principper for veje
 • sikre etablering af friarealer, som lever op til principperne i strukturplanen for Havdrup vest
 • sikre mulighed for etablering af anlæg til håndtering af overfladevand

Lokalplanen giver mulighed for op til 103 tæt-lave og åben-lave boliger med tilhørende fælles grønne friarealer. Området skal udbygges med udgangspunkt i den strukturplan, som det øvrige Havdrup Vest er udbygget efter.

Der skal etableres en gennemgående vej fra Havdrup Allé til Kildevej hvorfra stikveje skal udgå.

De fælles grønne friarealer skal etableres ud fra en samlet plan, som sikre sammenhæng med de allerede etablerede områder. Lokalplanen stiller krav til beplantningen i området for at sikre biodiversitet og fastlægger desuden, at der i de fælles friarealer skal etableres anlæg til håndtering af overfladevand fra lokalplanområdet.

Miljøscreening

Miljøscreeningen af planforslaget har været i høring hos berørte myndigheder og interne parter i perioden 16. til 30. august 2021. På baggrund af høringen og administrationens anbefaling besluttede Byrådet på mødet den 6. september 2021, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen blev offentliggjort den 9. september 2021 i forbindelse med udsendelsen af planforslaget i offentlig høring. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Offentlig høring og ændringer fra planforslag

Planen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 9. september til den 4. november 2021, begge dage inklusive. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 6 skriftlige høringssvar.

Der blev afholdt borgermøde den 4. oktober 2021, med deltagelse af 46 borgere, erhvervsdrivende og byrådsmedlemmer. Referat fra borgermødet samt høringsnotat kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside her.

På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget følgende ændringer af Lokalplan 206.3:

 • § 5.2 er tilføjet mulighed for ændring af vejforløb og bebyggelsesplan i den nordlige del af delområde I, med henvisning til endnu uafklarede forhold med Miljøstyrelsen omkring byggelinje for Havdrup Nyskov.
 • § 5.3 er ændret, så der gives mulighed for etablering af vejene B uden fortov, for at give plads til parkering på vejareal.
 • § 5.4 er ændret, så der bliver mulighed for 2 parkeringspladser på egen grund ifm. rækkehuse.
 • § 6.3 er ændret, således at udhuse indgår i bestemmelsen og krav om integrering under samme tag som boligen skrives ud.
 • Ny §6.5 er tilføjet. Fastsætter højdegrænseplan som 0,5 x afstanden til modstående vejside. §6.5 bliver dermed ny § 6.6.
 • § 7.1 er tilføjet filset og vandskuret facade som mulighed.
 • § 7.7 er ændret, så bygningshøjde måles fra byggemodnet terræn. Krav om integrering af carporte/garager i beboelsesbygning som forudsætning for, at carporte/garager kan udføres med samme taghældning som beboelsesbygningen, fjernes.
 • § 8.4 er tilføjet mulighed for terrænregulering på op til +/- 1 meter inden for delområde II, i forbindelse med udformning af de grønne områder. Terrænreguleringen skal ske efter byrådets nærmere godkendelse.
 • Ny § 8.5 fastlægger etableringen af legemuligheder i lokalplanområdet.

Desuden er der foretaget redaktionelle rettelser.

Ejendomme inden for lokalplanområdet må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Klagevejledning

Der kan klages over retlige spørgsmål, f.eks. over kommunens afgørelse, hvis man mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen, efter ens opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er den 3. februar 2022, det vil sige 4 uger fra annonceringen af planen.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på dk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra annonceringen, hvilket vil sige den 6. juli 2022.