Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Endelig vedtagelse af Lokalplan 306.4 Solrød Idrætscenter og Børnenes Idrætshus

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 20. december 2021 Lokalplan 306.4 for Solrød Idrætscenter og Børnenes Idrætshus endeligt.

Du kan læse Lokalplan 306.4 på Solrød Kommunes hjemmeside her.

Formålet med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er, at:

  • muliggøre anvendelse af området til offentlige formål som idrætsformål og daginstitution.
  • muliggøre bebyggelse, der understøtter anvendelsen til idræts- og sportsanlæg og daginstitution, samt udvidelse af eksisterende bygninger.
  • sikre mulighed for etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod klimarelaterede oversvømmelser.
  • sikre, at der etableres vejadgang og parkeringsmuligheder til områdets betjening.

Lokalplanen muliggør opførelse af ny bebyggelse i form af sportshal i tilknytning til den eksisterende Hal C i Solrød Idrætscenter og bebyggelse i form af klubfaciliteter mellem opvisningsbanen og kunststofbanerne. Planen muliggør desuden en udvidelse af daginstitutionen Børnenes Idrætshus.

Lokalplanen fastsætter også anvendelse i form af udendørs idrætsfunktioner, beplantning og håndtering af overfladevand.

Miljøscreening

Miljøscreeningen af planforslaget har været i høring hos berørte myndigheder og interne parter i perioden 16. til 30. august 2021. På baggrund af høringen og administrationens anbefaling besluttede Byrådet på mødet den 6. september 2021, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen blev offentliggjort den 9. september 2021 i forbindelse med udsendelsen af planforslaget i offentlig høring. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Offentlig høring og ændringer fra planforslag

Planen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 9. september til den 4. november 2021, begge dage inklusive. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 8 skriftlige høringssvar.

Der blev afholdt borgermøde den 27. september 2021, med deltagelse af ca. 17 borgere, erhvervsdrivende og byrådsmedlemmer. Referat fra borgermødet samt høringsnotat kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside under referatet fra Byrådsmødet den 20. december 2021 her.

På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget følgende ændringer af Lokalplan 306.4:

  • Delområde V og byggefelt 5 er fjernet fra den endelige lokalplan. Dermed er muligheden for opførelse af en sportshal mellem tennisbanerne og Litorinaparken også fjernet. Delområde VI fra planforslaget er derfor delområde V i den endelige plan.

Desuden er der foretaget redaktionelle rettelser.

Ejendomme inden for lokalplanområdet må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Klagevejledning

Der kan klages over retlige spørgsmål, f.eks. over kommunens afgørelse, hvis man mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen, efter ens opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er den 8. marts 2022, det vil sige 4 uger fra annonceringen af planen.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på dk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra annonceringen, hvilket vil sige den 8. august 2022.