Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje for Havdrup Nyskov

‹ Tilbage
Miljøstyrelsen har den 16. februar 2022 givet tilladelse til, at skovbyggelinjen ved Havdrup Nyskov reduceres.

Du kan læse Miljøstyrelsens afgørelse her.

Solrød Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 206.3 for etape 7 i Havdrup Vest, på matrikel nr. 20b, Ulvemose, Havdrup, anmodet Miljøstyrelsen om reduktion af skovbyggelinjen for Havdrup Nyskov.

Miljøstyrelsen har givet tilladelse til, at skovbyggelinjen inden for lokalplanområde reduceres ned til 20 meter fra Havdrup Nyskov. Afgørelsen betyder, at boliger inden for lokalplanområdet kan opføres ned til 20 meter fra Havdrup Nyskov.

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven. Det vil sige 16. august 2022.