Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Tillæg til udledningstilladelse - påbud - til Solrød Spildevand A/S samt afgørelse om at lovliggørelse ikke kræver miljøvurdering

‹ Tilbage
Solrød Kommune meddeler den 30. august tillæg til spildevandsudledningstilladelse til Solrød Spildevand A/S – påbud – samt afgørelse om at lovliggørelse af spildevandsudledning hos Solrød Spildevand A/S, Fasanvej 18, 2680 Solrød Strand, ikke kræver miljøvurdering og tilladelse.

ENVIDAN A/S har den 21. juni 2022, på vegne af KLAR Forsyning A/S, søgt Solrød Kommune om tilladelse til bypass udledning af mekanisk renset, typisk regnvandsbetinget, spildevand samt ændringer i renseanlæggets samlede kapacitet med afledning til recipienten Køge Bugt.

Der søges om retlig lovliggørelse af eksisterende forhold på baggrund af en indskærpelse herom fra Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndighed for renseanlægget, idet den eksisterende bypass udledning ikke ses beskrevet og vilkårssat i den for anlægget meddelte spildevandsudledningstilladelse.

Der er i samme ombæring sendt ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens[1]§ 19 om et projekt.

Med udgangspunkt i ansøgningerne meddeler Solrød Kommune påbud om vilkår for bypass udledning samt for renseanlæggets samlede kapacitet med afledning til Køge Bugt fra SOLRØD SPILDEVAND A/S, beliggende på matr. nr. 65a, Solrød By, Solrød, Fasanvej 18, 2680 Solrød Strand, samt afgørelse om, at lovliggørelsen af spildevandsudledning hos Solrød Spildevand AS ikke kræver miljøvurdering og tilladelse.
Du kan se afgørelserne samt ansøgningsmaterialet herunder:
Tillæg til spildevandsudledningstilladelse til Solrød Spildevand AS - påbud
Afgørelse om at lovliggørelse ikke kræver miljøvurdering og tilladelse
Ansøgning
Anlægskapacitetsvurdering


[1] Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)