Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Lokalplan for Birkeengen og Birkemosen er vedtaget

‹ Tilbage
Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 14. marts 2022 Lokalplan 319.2 for Birkeengen og Birkemosen.

Du kan læse lokalplanen her.

Baggrund

I årene efter 1983, hvor Lokalplan 319.1 for Birkeengen blev vedtaget, har der været flere dispensationssager, og i 2019 tog Grundejerforeningen Birkeengen kontakt til Solrød Kommune med en anmodning om en udarbejdelse af en ny lokalplan for deres område med mere lempelige bestemmelser.
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede i marts 2020, at der på baggrund af denne anmodning skulle gennemføres et servicetjek for lokalplanområdet for at vurdere, om den gældende lokalplan skulle revideres. På mødet i juni 2020 vedtog Økonomi- teknik- og miljøudvalget, at der var grundlag for en udarbejdelse af en ny lokalplan.

Der har været dialog med begge grundejerforeninger i forhold til udarbejdelsen af en ny lokalplan. Lokalplanens mål er at balancere individuel frihed med at bibeholde en del af karakteren for området. Områdets særlige karakter vurderes til at være arkitekturens form, særligt bygningernes højde og tagets hældning.

Formålet med Lokalplan 319.2

Den nye lokalplan har følgende væsentlige indhold:

 • Opdatering (forøgelse) af bebyggelsesprocenterne i overensstemmelse med Kommuneplanen 2021 fra 25 til 30 for Birkeengen og fra 37 til 40 for Birkemosen.
 • Justering af byggelinjerne inde i lokalplansområdet, og byggefelterne udgår.
 • Friere rammer for facadernes udseende med mulighed for, at der må pudses, vandskures og filtses. Når facaderne bliver pudset, vandskuret eller filtset, skal den fremstå med en farve, der ligger på en farveskala, der går fra hvid til lys grå til gul, og dermed er i harmoni med områdets helhedsindtryk.
 • Mulighed for trælignende materialer i stedet for kun træ.
 • Indarbejdelse af hensyn til klimatilpasning, herunder eventuel mulighed for etablering af anlæg til klimatilpasning på fællesarealer (fx regnvandsbassin).
 • Derudover er lokalplanen opdateret med en række bestemmelser, der passer til gældende lov og praksis.

Resultat af høring

Økonomi-, teknik-, og miljøudvalget godkendte den 13. december 2021 Forslag til Lokalplan 319.2 Birkeengen og Birkemosen. Forslaget blev herefter sendt i offentlig høring i 4 uger. Der var et borgermøde om lokalplanforslaget den 3. januar 2022.

I høringsperioden er der kommet tre høringssvar, som blandt andet omhandler opsætning af en mindre sekundær bebyggelse, der overskrider byggelinjer, ændring af plangrænsen for Birkemosen, så den trekantede matrikel 19ne kommer med under lokalplanforslaget og mindre justeringer af formuleringer i lokalplanforslaget.
Yderligere har administrationen foretaget mindre justeringer, præciseringer og rettelser til lokalplanforslaget.

Administrationen vurderer på baggrund af de indkomne høringssvar, at der bør foretages justeringer, der er beskrevet i punktform neden under. Ydermere er fejl, der er opdaget af administrationen i høringsperioden, rettet. De væsentligste ændringer er:

 • Bestemmelse §7.1 ændres til at tagene skal være sorte, i stedet for grå.
 • Kravet, beskrevet i bestemmelse § 11, fjernes om grundejerforeningens drift og vedligeholdelse af vejarealer.
 • I stedet for at lokalplanen etablerer en byggelinje nær Tåstrupvej, henviser lokalplanen i stedet til deklarationen fra 1943, der fastsætter en byggelinje langs Tåstrupvej. Herefter kan deklarationen behandles politisk og muligvis ændres. Hvis deklarationen bliver aflyst vil den således ikke være gældende og skulle håndhæves.
 • Sekundær bebyggelse må nu gerne bygges inden for byggelinjerne ved Birkeengen.
 • Ved en fejl var matrikel 20ea. 20eø, 20fa, 20fb, 20fc, 20fd, 20fe ikke inkluderet i lokalplanens tekst, selvom det var illustreret i Kortbilag 1.
 • Husene i Birkemosen defineres som Kædehuse lokalplanen - som de gjorde, da de blev bygget, og i den oprindelige lokalplan fra 1983 - i stedet for fritliggende enfamilieshuse.
 • Sekundær bebyggelse ved byggelinjerne ved vejen Birkeengen må gerne overskride byggelinjerne. Dog stadigvæk 2 meter fra vejskel (inklusiv udhæng).
 • Bestemmelserne i §6.6 justeres, så de formuleres på samme måde som den tidligere lokalplan vedtaget i 1982.

Miljøvurdering

På baggrund af en screening af lokalplanforslag 319.2 har administrationen vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. Det begrundes i, at planforslagets ændringer af bebyggelsesprocenterne, byggefelterne og byggelinjerne giver området et almindeligt arealforbrug, som ses ved andre lignende områder.
Arkitekturen ændres, da der bliver givet nye muligheder, dog bibeholdes essensen af bygninger med deres form, såsom taghældning og farver.
Byrådets beslutning om ikke at miljøvurdere planforslaget var i høring sammen med lokalplanforslaget. Beslutningen er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger

Ejendomme inden for lokalplanområderne må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.