Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Endelig vedtagelse af Lokalplan 492.4 Jersie Privatskole

‹ Tilbage
Solrød Kommune vedtog den 2. september 2021 ovennævnte lokalplan endeligt. Planen blev vedtaget administrativt på vegne af Solrød Kommunes Byråd.

Forslaget har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 20. maj til den 15. juli, begge dage inklusive.

Du kan se den endelige plan her.

Høring og inddragelse

Der blev afholdt borgermøde den 10. juni 2021 i Jersie Forsamlingshus med deltagelse af 20 borgere og byrådsmedlemmer. Referat fra mødet samt høringssvar og høringsnotat er vedlagt som bilag.

På borgermødet handlede bemærkningerne overvejende om trafikafvikling, støj samt byggeriets omfang og udseende. På baggrund af en bemærkning om hegning er lokalplanen ændret som beskrevet ovenfor.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet et høringssvar fra Midt- og Vestsjællands politi. Høringssvaret indeholdt ingen bemærkninger til selve planforslaget.

Ændringer fra planforslag

Administrationen vurderer på baggrund af bemærkninger fremkommet på borgermødet og det indkomne høringssvar, at følgende bør tilføjes til lokalplanen:

Lokalplanens § 8.8 tilføjes muligheden for hegn langs skel mod markerne mod nord og øst.

Herudover foretages enkelte redaktionelle rettelser.

Da der ikke er indkommet høringssvar med væsentlige bemærkninger eller indsigelser til forslaget, indstilles planen til endelig vedtagelse uden andre ændringer end ovenstående.

Formål lokalplanen

Lokalplanen muliggør opførelsen af en permanent privatskole på matr. nr. 8b, Jersie By, Jersie og udlægger området til offentlige formål i form af skole og daginstitution.

Ny bebyggelse må opføres i maks. 8,5 meters højde, og der må bebygges med maks. 30 %. Lokalplanen muliggør opførelsen af to hovedbygninger mod Åsvej og Yderholmvej samt en sportshal på det bagvedliggende areal. Lokalplanen giver desuden mulighed for at opføre fladt tag mellem hovedbygningerne og sportshallen.

Hovedbygningerne skal opføres i stil med landsbyens arkitektur og karakter og skal opføres som to trelængede gårdstrukturer. Sportshallen skal udføres med fladt tag med mulighed for etablering af solceller.

Vejadgang skal ske via Åsvej til områdets syd-østlige hjørne. Der skal anlægges minimum én parkeringsplads pr. fire elevpladser - dog minimum 34 pladser. Lokalplanen giver mulighed for etablering af støjdæmpende foranstaltninger langs Yderholmvej og Åsvej for at sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

For at sikre, at kapaciteten i regnvandssystemet ikke overskrides, stiller lokalplanen krav til udledningen. En del regnvand skal derfor håndteres inden for lokalplanområdet, og derfor stiller lokalplanen også krav om, at der skal etableres anlæg til håndtering af regnvand.

Klagevejledning

Der kan klages over retlige spørgsmål, f.eks. over kommunens afgørelse, hvis man mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen, efter ens opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er den 13. oktober 2021, det vil sige 4 uger fra annonceringen af planen.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra annonceringen, hvilket vil sige den 15. marts 2022.