Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Offentliggørelse af lokalplan boliger nord for Havdrup Skole

‹ Tilbage
Endelig vedtagelse af Lokalplan 418.2 samt kommuneplantillæg nr. 12

Byrådet vedtog endeligt den 21. juni 2021 Lokalplan 418.2 boliger nord for Havdrup Skole. Lokalplanen finder du i pdf-version her eller på https://lokalplaner.solrod.dk.

Lokalplanens formål

Lokalplanen giver mulighed for op til 50 nye åben-lav boliger (fritliggende enfamilieshuse) i højst en etage med udnyttet tagetage og grunde af mindst 750 m2. Der skal etableres et rekreativt, grønt fællesareal centralt i bebyggelsen, som både tjener som fælles opholdsareal med legeplads mv. og anlæg til håndtering af regnvand.

Kommuneplantillæg nr. 12 muliggør etablering af boliger i en del af den nuværende kommuneplanramme 225 og sikrer samtidig en klar adskillelse mellem erhverv og boliger.

Ændringer fra planforslagene

Administrationen vurderer på baggrund af de indkomne høringssvar, at der bør foretages følgende ændringer til lokalplanen:

Præcisering af bestemmelser for terrænregulering.

Fastsættelse af beplantningsbæltets bredde til 3 meter mod nord, øst og syd.

Præcisering af kloakeringsbestemmelserne.

Mindre ændringer til bebyggelsen såsom gadelygters højde, parkering på vendepladser, stiudlæg og bygningsmaterialer.

I lokalplanens redegørelse er der foretaget følgende ændringer:

Omlægning af krydset ved Kildebrogårdsvej, Salbjergvej og Industrivænget udgår.

Præcisering af regler for olieudskiller.

Påmindelse om stillingtagen til skybrudsveje, når bassinkapaciteten er fyldt.

Henvisning til vandløbsloven angående beplantningsafstand til drænrør.

Derudover er der foretaget konsekvensrettelser til kortbilag 3 og kortbilag 4. Den fulde oversigt over ændringer er angivet i bilaget Høringsnotat.

Der er ikke foretaget ændringer i Kommuneplantillæg nr. 12.

Høring og inddragelse

Der blev afholdt et virtuelt borgermøde den 2. marts 2021 med deltagelse af i alt ca. 50 borgere, byrådsmedlemmer og medarbejdere fra administrationen. Referat fra mødet, samtlige høringssvar og høringsnotat er vedlagt som bilag.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 21 skriftlige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget. Der er høringssvar fra 15 borgere, en grundejerforening, en skolebestyrelse, KLAR Forsyning, projektudvikleren samt to høringssvar fra myndigheder.

Samtlige høringssvar, høringsnotatet samt referat fra borgermødet afholdt i høringsperioden kan ses under referatet fra Byrådsmødet den 21. juni 2021 på /politik/byraad/dagsordener-og-referater

Retsvirkning

Ejendomme inden for lokalplanområdet må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Klagevejledning

Der kan klages over retlige spørgsmål, f.eks. over kommunens afgørelse, hvis man mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen, efter ens opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er den 4. august 2021, det vil sige 4 uger fra annonceringen af planen.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på dk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra annonceringen, hvilket

vil sige den 7. februar 2022.