Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedr. fjernvarmeprojekt nord for Havdrup Skole

‹ Tilbage
Solrød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Solrød Kommune har vurderet, at Projektet er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven, over anlæg, hvor der muligvis er en påvirkning af miljøet. Projektet falder ind under punkt 11 om infrastrukturanlæg.

Solrød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Du kan læses mere om projektet på nedenstående links.

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedrørende fjernvarmeprojekt nord for Havdrup Skole

Screeningsskema VVM projektforslag fjernvarme nord for Havdrup Skole

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af nye boliger nord for Havdrup Skole