Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Vedtagelse af lokalplan for biogasanlæg med miljørapport

‹ Tilbage
Byrådet vedtog mandag den 25. januar 2021 lokalplan for biogasanlæg ved Åmarken med tilhørende miljørapport

Du kan se den vedtagne lokalplan nr. 418.2 med miljørapporten her.

Derudover kan planerne ses i BorgerService på Solrød Rådhus samt på Solrød Bibliotek og Bibliotekspunkt Havdrup.

Lokalplanen
Lokalplanen fastlægger både bestemmelser for det eksisterende anlæg og giver mulighed for etablering af et nyt biogasanlæg, Solrød Bioenergi ApS.
Lokalplanen med miljørapport har været i offentlig høring i 8 uger fra den 13. oktober til den 8. december 2020. Ved høringsperiodernes afslutning var der i alt indkommet 100 høringssvar fordelt på 64 afgivere af høringssvar. De omhandler primært trafik, lysgener, visuelt udtryk, beplantning samt byggeriets omfang. Høringssvarene har givet anledning til nogle ændringer og mindre justeringer i den endelige plan.
Ændringer fra planforslaget:
  • Der gælder samme krav til bygningshøjder for begge ejendomme. § 6.6 udgår, og delområderne fra paragraffen er skrevet ind § 6.5.
  • De mange bemærkninger om ikke-lystæt beplantning og ønske om skærm mod Jersie er imødekommet. I § 10.1 er tilføjet krav om 4-6 meter høj skærmvæg mod Åmarken i sort eller mørkegrå. Kortbilag er revideret tilsvarende. Højdekrav til beplantning er udgået.
  • §7.2 er præciseret så det er synliggjort at trapper, gelændere, master og lignende udstyr rimeligvist er undtaget fra kravene til farve.
  • Beplantning i højspændingsledningernes respektafstand. I § 10.1 er tilføjet et krav om at beplantning højst må være 3 meter høj under og omkring højspændingsledningerne.
  • I redegørelsen er henvisningerne til lovgrundlaget for højspændingsledninger opdateret.
Ud over ovenstående er redegørelsen tilrettet, så ledningsejeren for hovedkloakken fremgår, og lokalplanens kortbilag 3 har fået tilføjet signaturen "delområder". I § 7.2 er spændet for glanstal ændret til 5-20. Glans 20 er mat og svarer til den glans, som de matte, mørke bygninger på stedet i dag har. I § 6.2 er det tydeligjort, at opgørelsen af det bebyggede areal også omfatter delområderne IIb og IIc, der dog fortsat ikke må bebygges.
Desuden foretages enkelte redaktionelle rettelser.

Borgermøde

Der blev afholdt et livestreamet digitalt borgermøde den 30. november 2020 med deltagelse af i alt 176 borgere, byrådsmedlemmer og medarbejdere fra administrationen.

Vil du vide mere?

Referat fra borgermødet, samtlige høringssvar og høringsnotat er vedlagt som bilag til Byrådets behandling af den endelige vedtagelse af lokalplanen den 25. januar 2021 (punkt nr. 3). Du finder den på www.solrod.dk under Byråd/Dagordener og referater.