Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Forslag til lokalplan 319.2 Birkeengen og Birkemosen i offentlig høring

‹ Tilbage
Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 13. december 2021 at sende lokalplanforslag 319.2 i offentlig høring i fire uger.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vedtog den 13. december 2021 forslag til Lokalplan 319.2. Forslaget sendes nu i offentlig høring i 4 uger fra den 16. december 2021 til den 13. januar 2022, begge dage inklusive.

Lokalplanforslaget kan ses på kommunens hjemmeside her.

Har du bemærkninger?

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget, kan du sende dem via den digitale formular på planens hjemmeside via ovenstående link, pr. mail til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den 13. januar 2022.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planforslaget mandag den 3. januar 2022 kl. 17.30-19.00 i kantinen, på Solrød Rådhus.

Tilmelding til borgermødet

Af hensyn til planlægningen af borgermødet skal tilmelding til mødet ske ved at sende en mail til teknisk@solrod.dk senest torsdag den 2. januar 2022. Husk at oplyse antal deltagere ved tilmelding.

Hvad giver lokalplanforslaget mulighed for?

Den nye lokalplan har følgende væsentlige indhold:

  • Opdatering (forøgelse) af bebyggelsesprocenterne i overensstemmelse med Kommuneplanen 2021. Ændring til 30 for Birkeengen og til 40 for Birkemosen.
  • Justering af byggelinjerne inde i lokalplanområdet, og byggefelterne udgår.
  • Byggelinjen fra Tåstrupvej fastholdes med 20 meter fra vejmidte, da der er forskellige forhold, som bliver upraktiske, når boliger får lov at komme for tæt på befærdede veje – herunder støj. Byggelinjerne står beskrevet i deklaration tinglyst i 1943 og gælder for et område der er større en Birkeengen.
  • Friere rammer for facadernes udseende med mulighed for, at der må pudses, vandskures og filtses. Når facaderne bliver pudset, vandskuret eller filtset, skal de fremstå med en farve, der ligger på en farveskala, der går fra hvid til lys grå til gul, og dermed er i harmoni med områdets helhedsindtryk.
  • Mulighed for trælignende materialer i stedet for kun træ.
  • Indarbejdelse af hensyn til klimatilpasning, herunder eventuel mulighed for etablering af anlæg til klimatilpasning på fællesarealer (fx regnvandsbassin).
  • Derudover opdateres lokalplanen med en række bestemmelser, der passer til gældende lov og praksis.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan mv. kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor "screenes", dvs. der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har vurderet, at lokalplanforslag 319.2 Birkeengen og Birkemosen ikke skal miljøvurderes.

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal i så fald være indgivet skriftligt inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslagene, dvs. senest den 13. januar 2022.

Læs mere om klagevejledning her.

Persondata

Solrød Kommune gør opmærksom på, at modtagne høringssvar bliver offentliggjort, hvorfor man ved afgivelse af høringssvar samtykker til offentliggørelse, herunder af navn og adresse. Ligeledes afgiver man samtykke til, at høringssvaret kan udleveres i forbindelse med en aktindsigtssag. Høringssvar kan endvidere blive delt med andre relevante myndigheder.

Midlertidige retsvirkninger – hvad gælder lige nu?

Indtil et lokalplanplanforslag er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. Der gælder efter § 17 i Lov om Planlægning, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst indtil ét år efter offentliggørelsen.

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte byplanlægger Jens Sylvest på jsy@solrod.dk hvis du har spørgsmål til planforslaget eller processen i øvrigt.