Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Solrød Kommuneplan 2021 vedtaget

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 20. december 2021 Solrød Kommuneplan 2021 i sin endelige udformning.

Formålet med kommuneplanen er at angive de overordnede rammer og retningslinjer for kommunens fysiske udvikling og planlægning de næste 12 år.

Kommuneplanen var fremlagt som forslag i offentlig høring i perioden fra den 28. juni 2021 til den 6. september 2021. I denne periode kom der 46 høringssvar fra borgere og myndigheder.

Du kan se, hvordan Byrådet har behandlet høringssvarene i forhold til vedtagelsen af kommuneplanen i referatet fra byrådsmøde den 20. december 2021 (punkt 188). Her finder du også høringssvar, referat fra borgermøder mv. (bilag).

Du kan læse mere om vedtagelsen her i nyheden om Byrådets vedtagelse af planen.

Hvad er nyt i denne kommuneplan?

Med Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden besluttede Byrådet en strategi for, hvordan kommuneplanen skulle revideres. Her var oplægget at tre temaer skulle revideres, henholdsvis by- & boligudvikling, det åbne land og klima & bæredygtighed. Samtidig besluttede Byrådet, at kommuneplanens øvrige fem temaer skulle genvedtages for en ny 4-årig periode.

Vi har lavet et overblik over de væsentligste ændringer i kommuneplanen her.

Miljøvurdering 

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en plan mv. kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor "screenes", dvs. der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Konklusionen på miljøscreeningen var, at kommuneplanforslaget ikke i sig selv udløste behov for en egentlig miljøvurdering (miljøkonsekvensrapport). Men screeningen påpegede en række forhold, der kræver yderligere undersøgelser og vurdering, inden områderne kan tages i anvendelse. Disse undersøgelser forventes gennemført i forbindelse med den mere detaljerede planlægning for de enkelte områder/emner.

Læs mere om miljøscreeningen her.

Retsvirkninger

Inden for byzone kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen, jf. Planlovens § 12, stk. 2.

Inden for byzone kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammer. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, jf. Planlovens § 12, stk. 3.