Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Endelig vedtagelse af tillæg til lokalplan for Strandens Hus

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 7. september 2020 Tillæg nr. 1 til lokalplan 316.5 for Strandens Hus endeligt.

Se det vedtagne Tillæg nr. 1 til lokalplan 316.5 for Strandens Hus her.

Formål med lokalplantillægget

Formålet med lokalplantillægget er at muliggøre bebyggelse på op til 350 m² i stedet for hidtil 200 m² (i lokalplan 316.5 for Strandens Hus) i lokalplanens byggefelt B1, hvor der kan etableres en café/restaurant.

Retsvirkninger

Ejendomme inden for lokalplanområdet må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Miljøscreening

I henhold til Miljøvurderingsloven er planforslaget blevet screenet med henblik på at vurdere, om påvirkningen af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget vurderede den 15. juni 2020, at der ikke skulle foretages en miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 316.5 for Strandens Hus.

Denne afgørelse blev offentliggjort den 18. juni 2020 i forbindelse med udsendelsen af planforslaget (tillægget) i offentlig høring. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Resultat af offentlig høring

Planen har været i 6 ugers offentlig høring fra den 18. juni 2020 til den 30. juli 2020.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 16 skriftlige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag. Byrådets behandling af planen og de indkomne høringssvar (besvaret i høringsnotat), fremgår af referatet fra byrådsmøde den 7. september 2020 (punkt 119).

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i planen.