Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Endelig vedtagelse af Lokalplan 417.2 Green Hills med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 11

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 7. september 2020 Lokalplan 417.2 Green Hills med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11 endeligt.

Kommuneplantillæg nr. 11 kan ses her.

Du kan læse Lokalplan 417.2 Green Hills her.

Formål med kommuneplantillægget

Formålet med Kommuneplantillæg nr. 11 er at sikre muligheden for opførelse af boligbebyggelse i området, som er beliggende i den sydlige del af Solrød Kommune, nær grænsen til Køge Kommune. Området er ca. 4,3 ha. og er afgrænset af Cordozavej mod syd, Tåstrupvej mod vest, Køge Bugt Banen (S-tog) mod øst og vandløbet Skæringsstreget samt eksisterende tæt-lav bebyggelse mod nord. Området er beliggende i byzone.

Kommuneplantillæg nr. 11 giver mulighed for boligbebyggelse i op til ca. 32 meter og 9 etager samt med en maksimal bebyggelsesprocent på 80 for området som helhed. Samtidig er det kommuneplantillæggets formål at sikre muligheden for etablering af stiforbindelse langs S-banen, som, via en evt. stibro over Cordozavej, kan skabe en ny stiforbindelse til Køge Kommune og Køge Nord Station.

Formålet med lokalplanen

Formålet med lokalplanen er, at sikre:

  • At der opføres et markant etageboligbyggeri som Green Hills, der vil kunne fungere som ”byport” til Solrød, oplevet fra Køge Kommune. Byggeriet og boligerne skal opføres på et nytænkende og bæredygtigt grundlag.
  • At vejadgangen til området sker via Tåstrupvej.
  • Mulighed for etablering af stiforbindelse, fra eksisterende stiforløb i områdets nord-østlige hjørne, mod Køge Nord Station, herunder etablering af dæmning til stibro over Cordozavej.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til 350 boliger fordelt på ca. 294 boliger i to V-formede bygninger langs Køge Bugt Banen og Cordozavej/Tåstrupvej samt ca. 56 boliger i en 3-etagers karrébebyggelse, med en central placering på grunden.

Desuden fastlægger lokalplanen bl.a. bestemmelser vedr. anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR), de primære rekreative funktioner samt krav til sikring af bebyggelsen for vejstøj.

Miljøscreening

Miljøscreeningen af planforslagene har været i høring hos berørte myndigheder og interne parter i perioden 28. april til 12. maj 2020. På baggrund af høringen og administrationens anbefaling besluttede Byrådet på mødet den 18. maj 2020, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da de miljømæssige forhold i høj grad har været inddraget i hele planprocessen.

Afgørelsen blev offentliggjort den 20. maj 2020 i forbindelse med udsendelsen af planforslagene i offentlig høring. Afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Offentlig høring og ændringer fra planforslag

Planerne har været i 8 ugers offentlig høring fra den 20. maj 2020 til den 15. juli 2020.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet 13 skriftlige høringssvar. Der blev afholdt borgermøde over to omgange, begge den 11. juni 2020, med deltagelse af i alt ca. 40 borgere. Referat fra borgermøderne samt høringsnotat kan ses på Solrød Kommunes hjemmeside her.

På baggrund af de indkomne høringssvar er der ikke foretaget ændringer af Kommuneplantillæg nr. 11 mens der er foretaget følgende ændringer af Lokalplan 417.2:

  • I § 5.2 tilføjes, at adgangsporten fra Tåstrupvej skal have en minimumshøjde på 4,3 meter.
  • §§ 7.2 og 7.3 tilrettes, så der stilles krav om etablering af grønne facader på bygningsenderne, som foreslået i høringssvaret. Desuden ændres bestemmelserne, så der stilles krav om ensfarvet facade i delområde 1 mod gården, samt at facaderne i delområde 2 skal være ens med facader i delområde 1.

Ud over ovenstående er skyggediagrammerne i lokalplanens Bilag 8 tilrettet, da diagrammerne var udført for hhv. 21. marts og 21. juli, men skulle have været for 21. marts og 21. juni, hvilket er standard for udførelse af skyggediagrammer. Ændringen har ikke betydning for de omkringliggende områder.

Desuden er foretaget enkelte redaktionelle rettelser.

Ejendomme inden for lokalplanområdet må kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Det vil sige, at der fra den offentlige bekendtgørelse af lokalplanens endelige vedtagelse ikke må etableres forhold, der er i strid med planen.

Klagevejledning

Der kan klages over retlige spørgsmål, f.eks. over kommunens afgørelse, hvis man mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen, efter ens opfattelse, burde have truffet en anden afgørelse.

Klagefristen er den 7. oktober 2020, det vil sige 4 uger fra annonceringen af planen.

Du skal klage via Klageportalen, der findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra annonceringen, hvilket vil sige den 10. marts 2021.