Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden

‹ Tilbage
Byrådet vedtog den 5. oktober 2020 Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden som oplæg til den kommende revision af kommuneplanen.

Se den vedtagne Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden her.

Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden udpeger de emner, som Byrådet særligt ønsker at fokusere på de kommende år. Planstrategien er på den måde et vigtigt redskab til at udstikke retningen for den kommende revision af kommuneplanen. Planstrategien er udgangspunkt for dialog med kommunens borgere og erhvervsliv samt staten og andre interesserede.

Den offentlige høring af planstrategien var derfor også et debatoplæg til at indkalde ideer og forslag til den kommende kommuneplanrevision. Konkret følges Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden op af Kommuneplan 2021-2033, hvor planstrategiens mål, strategier og indsatser indarbejdes i relation til den fysiske planlægning. 

Byrådet besluttede den 24. februar 2020 at fremlægge Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden til offentlig debat fra den 3. marts til den 28. april 2020. Grundet coronasituationen blev høringsperioden forlænget til den 3. juli 2020, så det blev muligt at afholde borgermøde i periodenen.

Resultat af offentlig høring

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 69 skriftlige høringssvar med forslag og bemærkninger til planstrategien, hvoraf ét høringsvar vedrører bebyggelse af Skovvænget og er underskrevet af 393 borgere. Høringssvarene omhandler overvejende følgende emner:

 • Forslag til byudvikling ved Havdrup, især ved Skovvænget, som afleder stor bekymring for boligbebyggelse i tre etager med tab af rekreative grønne arealer og trafikforøgelse.
 • Forslag til byudvikling i og omkring Solrød Landsby, herunder forslag om projekt ved Lodden/Roskildevej (dagligvarebutik og seniorboliger), men også bekymring for landsbyens fremtidige karakter.
 • Forslag til byomdannelsesprojekt ved Cordozasvinget.
 • Forslag til udstykninger i tilknytning til landsbyer i landzone og mulighed for indretning af flere boliger i landbrugsejendommene, men også opmærksomhed på at bevare landsbyerne som landsbyer.
 • Prioritere naturen (Grønt Danmarkskort) og ikke bebygge alle grønne arealer.
 • Forslag og opfordring til synergi mellem håndtering af overfladevand (klimatilpasning) og rekreativ oplevelsesværdi.
 • Efterspørgsel på et større og mere varieret udbud af boliger til seniorer.
 • Opfordring til at investere i et langsigtet kvalitetsprojekt på Stationspladsen som vartegn for Solrød Kommune.

 Byrådet vedtog den 5. oktober 2020 planstrategien med følgende ændringer:

 1. Der arbejdes videre med mulighed for byudvikling til boliger i det nordvestlige Havdrup (ved Skovvænget) med tæt-lav og åben-lav boliger i maksimalt to etager og fokus på grønne friarealer.
 2. Der arbejdes videre med at vurdere muligheden for at øge bebyggelsesprocenten for boliger nord for Cordozasvinget, men tilpasset hensyn til blandt andet omgivelser og klimatilpasning.
 3. Alle forslag og synspunkter vedrørende byudvikling i Solrød Landsby indgår i en samlet vurdering i forbindelse med udarbejdelsen af en helhedsplan for Solrød Landsby.
 4. Forslag til seniorboliger ved Lodden, ved Solrød Landsby, vurderes i forbindelse med udarbejdelsen helhedsplanen for Solrød Landsby.
 5. Forslag til dagligvarebutik ved Lodden vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen for Solrød Landsby.
 6. Øvrige indkomne forslag og bemærkninger af relevans for kommuneplanen behandles i forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen.

Du kan se referat og bilag fra Byrådets behandling her på kommunens hjemmeside (punkt 142).