Høringer og afgørelserHøringer og afgørelser

Godkendelse af projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco

‹ Tilbage
Byrådet i Solrød Kommune godkendte den 25. marts 2019 Solrød Fjernvarmes ansøgning "Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af Naurbjerg, Kirke Skensved og dele af Havdrup by baseret på overskudsvarme fra CPKelco " dateret 25. februar 2019.

Begrundelse for godkendelsen

Det er en forudsætning for Byrådets godkendelse, at projektet er i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand.

Ud fra den samfundsøkonomiske beregning som Solrød Fjernvarme har vedlagt projektforslaget, har Solrød Kommune vurderet, at beregningen er i overensstemmelse med kravene i projektgodkendelsen, og at projektet er samfundsøkonomisk positivt og robust. Projektet opfylder således varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomiske bedste løsning.

Projektforslaget, kommunens indstilling og godkendelse, samt kommunens behandling af høringssvarene forefindes på kommunens hjemmeside under: Dagsordener og referater fra byrådsmødet, mødedato: 25-03-2019, dagsordenspunkt 40.

Klagevejledning

En eventuel klage over kommunes godkendelse indgives til Energiklagenævnet. Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet senest fire uger efter, at kommunen har meddelt godkendelsen af projektet, dvs. senest fredag den 3. maj 2019.

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager og eventuelle fejlfortolkninger af bl.a. varmeforsyningsloven og de tilhørende bekendtgørelser.

Klagevejledning findes på Energiklagenævnet hjemmeside www.ekn.dk/klagebehandling