Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 13. september 2021

Her kan du læse om, at byrådet har sendt budgetforslag 2022-2025 til andenbehandling, at der kommer samme gode bus-muligheder til næste år, og at spillereglerne for det fælles klitlaug i området A øst for Strandvejen nu ligger fast.

Byrådet sender forslag til budget 2022-2025 til andenbehandling

I budgetforslaget for 2022-2025 er der sat penge af til den befolkningsmæssige udvikling i Solrød Kommune de kommende år, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

Der skal tages godt hånd om borgerne, som bliver både flere og ældre, og der skal være orden i økonomien. Det er to af hovedfokusområderne i det budgetforslag, som byrådet på byrådsmødet den 13. september 2021 sendte til andenbehandling.

Budgetforslaget viser bl.a., at der er sat penge af til ekstra hænder, som kan sikre tryghed, sundhed og værdighed til det stigende antal borgere og til de ældre, som der også bliver flere af i Solrød Kommune i årene frem.

For at få budgettet til at gå op bliver der i budgetforslaget lagt op til en række initiativer, der skal sikre, at indtægter fra skatter og tilskud kan dække udgifterne til en god service til borgerne. Blandt andet lægges der op til effektiviseringer internt i kommunen for ca. 17 mio. kr. Samtidig lægger budgetforslaget op til, at der findes ekstra penge ved fx i samarbejde med forældrebestyrelser at ændre lidt på åbningstider i dagtilbud og SFO’er og at fjerne klippekortordningen i Den Kommunale Hjemmepleje og på Plejecenter Christians Have.

Budgetforslaget for 2022-2025 indeholder også en lille skattestigning over de kommende tre år, der kan dække en del af udgiften i forbindelse med de penge, som Solrød Kommune som følge af udligningsreformen sender til andre kommuner. I 2022 er skattestigningen på 0,10 procent, og som en af de få kommuner i Danmark har Solrød Kommune fået lov til at indfase den lille skattestigning uden sanktioner fra staten.

I budgetaftalen lægges der også op til at fastholde den nuværende ejendomsskat samt fortsat at friholde erhvervslivet fra den særlige erhvervsskat – dækningsafgiften.

Byrådet andenbehandler og vedtager budgettet for 2020-2025 på byrådsmødet den 11. oktober 2021, og forud for det venter nu en proces med høring og forhandlinger byrådsmedlemmerne imellem og en periode, hvor byrådet skal tage stilling til en række konkrete punkter, der har betydning for Solrød Kommunes fremtid.

”Som byrådsmedlemmer er vi valgt på forskelligt grundlag, og vi har forskellige prioriteringer og opfattelser, men vi arbejder alle for, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. I byrådssalen er vi ofte gode til at finde frem til løsninger, som mange kan stå inde for, og det samme plejer at gøre sig gældende, når det handler om at aftale et budget, som kan sætte nogle gode rammer for vores borgere, virksomheder, foreninger og kommunens ansatte. Selvom det er valgår, har jeg en grundlæggende tro på, at mange byrådsmedlemmer kan samles om en budgetaftale igen i år, da vi står på en tradition med et samarbejdende byråd,” siger borgmester Niels Hörup.

Budgettet er i høring frem til den 22. september 2021 kl. 9, og det vedtages endeligt på byrådsmødet den 11. oktober 2021.

 

 

Trods corona-passagernedgang: Samme gode bus-muligheder til næste år

Det faldende antal buspassagerer i 2020 kommer ikke til at påvirke busbestillingen for 2022, som samtidig bliver grønnere, da to af busruterne udbydes med krav om elbus.

Om der er to, ti eller tredive passagerer med en bus, fortæller normalt noget om, hvor nødvendig og populær en busrute er. Men efter en lang periode, hvor virkningerne af coronavirus har påvirket Danmark – også i forhold til antallet af passagerer i busserne – kan den metode ikke bruges til at afgøre nødvendigheden af de lokale busser. 

Selvom antallet af buspassagerer i Solrød Kommune i gennemsnit er faldet med 55 procent fra 1. kvartal i 2020 til 1. kvartal i 2021, har byrådet derfor på byrådsmødet den 13. september 2021 besluttet, at de mange pendlere i Solrød Kommune skal have lige så gode muligheder for at tage med bussen, som de plejer. Beslutningen tager udgangspunkt i en tro på, at at staten kompenserer Movia for indtægtstab i forbindelse med konsekvenserne af COVID-19 som fx færre buspassagerer.

Busdriften fortsætter derfor som hidtil, og samtidig bliver busdriften også grønnere. Når rute 121 og 246 skal udbydes, skal det nemlig ske med krav om elbus. Samtidig bliver Flextur og Plustur også bestilt med samme omfang som i 2021.

”Vi har gode muligheder for kollektiv transport i Solrød Kommune, hvor buslinjerne forbinder kommunens knudepunkter samtidig med, at vi har tre togstationer – plus en station i Trylleskoven på ønskelisten til staten. Samtidig er der også muligheden for at bestille flexture, som er et supplement til den almindelige kollektive trafik, og det er et rigtig godt tilbud fx sent om aftenen, hvis bussen ikke kører,” siger borgmester og formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Niels Hörup og fortsætter:

”At gøre den kollektive trafik mere grøn med fx elbusser er der ingen tvivl om er fremtiden. Den grønne omstilling er i gang, og vi er – og skal være – med.” 

Forud for byrådets beslutning har busdriften været sendt i høring, og i den forbindelse har Ældrerådet ønsket, at buslinje 115 kører oftere på bestemte tidspunkter i dagtimerne, og at bus 246 udvides med en senere afgang i hverdage og kørsel i weekender og på hverdage.

”Byrådet vil tage Ældrerådets ønsker med i betragtning ved næste busbestilling, men vi skal dels være sikre på, at grundlaget for en eventuel udvidelse af de to ruter er i orden, så vi undgår at kaste penge efter tomme busser, og dels skal en eventuel udvidelse ske i samarbejde med de kommuner, som busruterne dækker. Derfor skal administrationen undersøge Ældrerådets bemærkninger,” siger Niels Hörup.

I alt er der i budgettet for 2022 afsat ca. 6,6 mio. kr. til driften af den kollektive trafik i Solrød Kommune i 2022.

 

 

Kystsikring: Spillereglerne for det fælles klitlaug er nu vedtaget

Rammerne for det klitlaug, som skal nedsættes i forbindelse med etableringen af kystsikring af område A øst for Strandvejen, ligger nu fast, og et midlertidigt klitlaug er udpeget.

Planen for, hvordan Solrød Kommunes kyststrækning skal sikres, så borgere og erhvervsliv kan føle sig trygge mod oversvømmelser, ligger allerede klar, og nu er planen for etableringen af et klitlaug for området øst for Strandvejen også klar.

Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 13. september 2021 godkendt vedtægterne for Solrød Strand Klitlaug og udpeget repræsentanter til en midlertidige bestyrelse i klitlauget.

”Borgerne i området har fra starten af spillet en vigtig rolle i udformningen af kystsikringsprojektet, og det er kun naturligt, at vi nu også opretter et klitlaug, hvilket også har været et ønske hos grundejerforeningerne i området,” siger borgmester Niels Hörup, som også er formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.

klitlauget får til opgave at tilse, at kystsikringen bliver vedligeholdt samt, at det økonomiske grundlag for kystsikringen er stabilt. Klitlauget er samtidig borgernes indgang til viden om den omfattende sikring af Solrød Kommunes kyststrækning.

Forud for byrådets beslutning har klitlaugets vedtægter været i høring, og det er som følge af høringen blevet skrevet ind i laugets vedtægter, at klitlauget skal udføre sine opgaver under hensyntagen til naturinteresser, rekreative interesser og grundejerinteresser i det omfang, det kan lade sig gøre uden at svække kystbeskyttelsesformålet.

Den midlertidige bestyrelse i klitlauget består af to personer indstillet fra hver af de to berørte grundejerforeninger og en repræsentant udpeget af byrådet. På en generalforsamling i efteråret 2022 vælges en bestyrelse efter vedtægternes almindelige bestemmelser, der skal varetage vedligeholdelsesopgaverne i årene fremover.

Fakta
I 2007 vedtog EU et oversvømmelsesdirektiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse fra kystzonen. På baggrund EU’s direktiv har Kystdirektoratet lavet en kortlægning, hvor Køge Bugt er udpeget som et af 10 områder i Danmark med størst risiko for oversvømmelser. På baggrund af den udpegning, har Solrød Kommune udarbejdet en plan for kystsikring, som skal beskytte kommunens borgere og erhvervsliv mod oversvømmelser. Du kan læse mere om sikringen af Solrød Kommunes kystområde på www.solrod.dk/borger/aktuelle-projekter/kystsikring

Siden er sidst ændret: 14-09-2022 Til top