Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 19. marts 2024

Her kan du læse om, at målrettet arbejde på bedre sagsbehandling til børn og unge har båret frugt, og at et flertal at byrådet nu har taget endnu et skridt mod at etablere en gårdbørnehave. Du kan også læse om, at broen over Skensved Å skal renoveres.

Målrettet arbejde på bedre sagsbehandling til børn og unge har båret frugt

Sagsbehandlingen i sager om udsatte børn og unge har fået et stort kvalitetsløft. Det er konklusionen på den afsluttende rapport fra Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsens task force, som har kørt et to-årigt udviklingsforløb med Familieafdelingen i Solrød Kommunes Center for Børn og Familier. Nu er det vigtigt at fortsætte den gode udvikling og hele tiden holde fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, lyder det fra udvalgsformanden.

Tilbage i 2021 stod det klart, at Familieafdelingen i Solrød Kommunes Center for Børn og Familier var presset i en grad, der gjorde, at der var brug for ekstra hjælp til at rette op på både sagsbehandling og arbejdsgange. Byrådet tog derfor en beslutning om at ansætte 8 ekstra medarbejdere og sætte intenst ind på faglig udvikling og styring. Samtidig bad Solrød Kommune om hjælp hos Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsens Task Force på området for udsatte børn og unge, og der blev sat gang i et to-årigt forløb med task forcen.

Forløbet med task forcen er nu afsluttet, og de forskellige indsatser har vist sig at have gjort en betydelig forskel for sagsbehandlingen. Det viser den afsluttende rapport af det intense forløb.

”Ankestyrelsen har præsenteret rapporten for byrådet, og vi har rykket os rigtig meget. Solrød Kommune kan ifølge styrelsen også fremover ligge med en virkelig høj kvalitet i sagsbehandlingen hele vejen rundt, hvis den gode udvikling fortsætter. Det er jo rigtig godt, for borgerne skal selvfølgelig kunne stole på, at de får den rette sagsbehandling. Vi er kun lykkedes så flot, fordi medarbejdere og ledere har arbejdet benhårdt og målrettet på at rette op på situationen og indføre nogle nye rutiner og arbejdsgange,” siger Regine Hovmøller, formand for Familie- og uddannelsesudvalget og fortsætter:

”De flotte resultater betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærerne. Vi er allesammen enige om, at det er enormt vigtigt at fortsætte den gode udvikling, følge task forcens anbefalinger til det fremadrettede arbejde og hele tiden holde fokus på høj kvalitet i sagsbehandlingen. Det vil være et konstant fokus både i Center for Børn og Familier og hos byrådet.”

Fire hovedområder har været i fokus

I forløbet med task force-enheden er der særligt fire områder, som har været i fokus:

  • Overordnet styring og ledelse – det handler bl.a. om en tydelig faglig retning og klare ramme og retningslinjer.
  • Faglig udredning – det handler bl.a. om en god udredning og fremdrift i sagerne.
  • Valg af indsats og opfølgning – det handler bl.a. om gode handleplaner med konkrete mål og mere systematisk opfølgning.
  • Inddragelse – det handler bl.a. om god involvering af både børn, unge, forældre og netværk.

Familieafdelingen har forbedret kvaliteten og nået de mål, som blev sat i samarbejde med task forcen, på alle fire områder. Samtidig er der under forløbet også kommet en ny lov kaldet Barnets Lov, som Familieafdelingen har lavet en plan for, hvordan skal implementeres i afdelingens arbejde. 

”Der har været rigtig travlt i Familieafdelingen, og arbejdet med at udvikle kvaliteten fortsætter også efter task force-samarbejdet. Ligesom de nye regler omkring Barnets Lov ikke er implementeret med et snuptag, men der er lagt en god plan for den fortsatte udvikling både i forhold til Barnets lov og indsatsen for løbende at udvikle og sikre god kvalitet i arbejdet på området,” siger Regine Hovmøller.

Fakta

Byrådet blev på byrådsmødet den 19. marts 2024 orienteret om Social- og Boligstyrelsens og Ankestyrelsens afsluttende rapport om Familieafdelingens task force-forløb.

 

 

Gårdbørnehave rykker nærmere: Byrådet sender nu projektet i udbud

Et flertal i byrådet tager nu endnu et skridt mod at etablere en gårdbørnehave i Havdrup, som skal udgøre en udviklende og tryg ramme for 60 børnehavebørn.

En hyggelig daginstitution omgivet af marker næsten så langt øjet rækker og med masser af plads til at boltre sig på for nysgerrige børnehavebørn. Sådan bliver den gårdbørnehave på Skolevej 70 i Gl. Havdrup, som et flertal i byrådet nu har taget endnu et skridt mod at realisere.

”Undervejs i processen har det været vigtigt for byrådet at lytte til borgerne, som bl.a. har ønsket en gårdprofil, et tilbud med færre børn end i nogle af vores større dagtilbud og mindre bebyggelsesprocent i lokalplanen end først tiltænkt. Resultatet er, at et flertal nu har besluttet at bygge en gårdbørnehave med god plads til 60 børn, hvor de unikke udearealer er en naturlig del af en både tryg og udviklende børnehverdag med masser af frisk luft og sjove udeaktiviteter. Med en hyggelig gårdbørnehave kan vi tilbyde et mere varieret tilbud af daginstitutioner i vores kommune og på den måde også øge det frie valg hos forældrene, og det er rigtig godt,” siger Regine Hovmøller, formand for Familie- og uddannelsesudvalget. 

Byrådsbeslutningen betyder, at projektet nu bliver sendt i udbud som en såkaldt hovedentreprise, hvor de store linjer for daginstitutionen allerede er tegnet op med fx to nye længer til indendørs areal og en rummelig gårdsplads.

Den nye daginstitution skal ikke som først troet tage udgangspunkt i den eksisterende bygning på grunden, da det har vist sig, at den er i for dårlig stand til at kunne udgøre indendørsarealerne for de kommende børnehavebørns dagligdag. Samtidig ligger gårdhuset placeret der, hvor der skal etableres parkeringspladser til gårdbørnehaven, og det gamle bindingsværkshus skal derfor rives ned.

I stedet skal der bygges to ny længer på lige under 400 m2 med halvtag.

”Vi kunne godt have valgt en løsning med færre kvadratmeter, men den ekstra plads giver også en ekstra fleksibilitet. Gårdbørnehaven skal mere end blot at løse et akut kapacitetsproblem, for problemet har vist sig at være blevet mindre akut med tiden. Men vi har tidligere i byrådet stået i situationer, hvor der er sket en uventet stigning af børnefamilier, der har gjort, at vi har måttet sætte gang i nogle midlertidige løsninger. Nu har vi muligheden for at lave en permanent, langsigtet løsning, som giver fleksibilitet. Det giver langt mere mening at bygge de ekstra kvadratmeter med det samme, hvor det er væsentlig billigere, og på den måde sikre, at vi ikke igen står i en situation, hvor vi er nødt til at lave hurtige, midlertidige løsninger,” siger borgmester Emil Blücher.   

Detaljerne falder på plads senere

Det udbud, et flertal af byrådet nu har godkendt at sætte gang i, ridser projektets store linjer op sammen med muligheder for flere forskellige til- og fravalg kaldet optioner. Byrådet skal på et senere tidspunkt i forbindelse med, at byrådet skal frigive penge til selve byggeriet, tage stilling til de forskellige optioner, som fx kan være muligheden for en åben lade som multifunktionelt uderum, en oplevelsessti eller et drivhus.

Det er planen, at udbuddet sendes i hovedentreprise fra juli til oktober 2024. Byrådet skal herefter efter planen tage stilling til resultatet af udbuddet og til at frigive en tilhørende anlægsbevilling i oktober 2024. Byggeriet kan sættes i gang umiddelbart efter det, og daginstitutionen kan så formentlig tages i brug sensommeren 2025.

Fakta

Et flertal af byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Vores Solrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Dansk Folkeparti og løsgænger Ina Lindemark vedtog på byrådsmødet den 19. marts 2024, at sætte gang i etableringen af en daginstitution på Skolevej 70 i Gl. Havdrup normeret til 60 børn med en bygningsmasse, der giver plads til 90 børn samt, at byrådet præsenteres for en prioriteret liste over optioner i forbindelse med fremlæggelse af bevillingssagen.

Socialdemokratiet undlod at stemme, og Venstre stemte imod. Afstemningsdetaljerne kan ses på www.solrod.dk under referatet af byrådsmødet. 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt, men vil medføre en merbevilling på op til 14,8 mio. kr. senere. Rammen for projektet inklusiv optioner lyder på godt 28,5 mio. kr., hvoraf de ca. 5,9 mio. kr. er opgjort som optioner.

 

 

Fortidsminde og trafikåre: Nu skal broen over Skensved Å renoveres

Broen vil være åben for trafik under renoveringen, som er planlagt til at finde sted fra slutningen af maj til start september.

Den startede ud som en del af kongevejen mellem Tåstrupvej og Køge/Vordingborg i 1781 og er i dag næsten 250 år senere stadig en central færdselsåre. Broen over Skensved Å har lagt fundament til mange rejsende gennem årene, og den gamle granitbro trænger nu til en renovering. 

Byrådet godkendte derfor på byrådsmødet den 19. marts 2024 at sætte gang i renoveringen af den fredede bro, som kommer til at ske i samarbejde med Køge Kommune.

”Det er nok de færreste af os, der i dagligdagen tænker over, at vi kører, cykler eller går over et fortidsminde, når vi på Københavnsvej krydser grænsen til Køge Kommune. Men broen over Skensved Å udgør ikke kun en vigtig trafikåre til og fra kommunen, den er samtidig et fredet fortidsminde, som vi naturligvis skal passe rigtig godt på,” siger Morten Scheelsbeck, formand for Kultur- og naturudvalget.

I gennemsnit kører der hver dag ca. 14.000 køretøjer og 1.000 lastbiler over broen, og renoveringen er planlagt til at blive udført på en måde, hvor broen fortsat vil være åben for trafik.

”Selvom broen er åben for trafik, kan det være en god idé at tage hjemmefra lidt før end ellers, da det ikke kan undgås, at arbejdet kommer til at påvirke trafikken. Så vi må have lidt ekstra tålmodighed i de uger, hvor arbejdet står på,” siger Morten Scheelsbeck. 

Arbejdet med at renovere broen er planlagt til at finde sted cirka fra slutningen af maj til starten september, og Solrød Kommune vil informere om projektet på www.solrod.dk

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 19. marts 2024 besluttet at frigive 2,5 mio. kr. til renoveringen af den fredede bro over Skensved Å. Renoveringen sker i samarbejde med Køge Kommune, som ligeledes har frigivet 2,5 mio. kr. til projektet. Fordi broen er et fortidsminde, har de to kommuner fået dispensation til renoveringsarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen, og Museum Sydøstdanmark foretager desuden en arkæologisk overvågning af gravearbejdet på broen.