Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 30. januar 2024

Her kan du læse om, at en undersøgelse viser, at det nuværende klitdige af sand samlet set er den bedste løsning som kystbeskyttelse af den nordlige kyststrækning. Du kan også læse om, at byrådet nu har taget næste skridt til udviklingen af et nyt boligområde tæt på stranden, og at Solrød Kommune bygger klubhus til Solrød FC. Sidst men ikke mindst, kan du læse om, at Havdrup nu har fået sin helt egen helhedsplan, at Munkekærskolen skal udbygges, og at Havdrup SFO skal renoveres for ca. 12 mio. kr.

Undersøgelse viser: Det nuværende klitdige af sand er den bedste løsning

Den nuværende kystsikring med et sanddige, der beskytter den nordlige del af Solrød Kommune, er både den bedste, billigste og mest realistiske løsning på den korte bane. Sådan lyder konklusionen, efter at eksperter har vurderet andre muligheder for sikring af kommunens nordlige kyststrækning.

Efter et ekstraordinært, barsk vinterhalvår med både to stormfloder og nedbør langt ud over det sædvanlige har Solrød Kommune genovervejet, om den nuværende kystbeskyttelse med bl.a. et klitdige af sand er den rette løsning til at sikre den nordlige del af kommunen mod vandmasserne. Overvejelserne kommer i kølvandet af, at klitdiget har lidt store skader under de to stormfloder, hvor særligt 100 års stormfloden i oktober 2023 åd sig igennem store dele af kystbeskyttelsen. 

Kommunens tekniske rådgivere på kystsikringsprojektet er derfor blevet bedt om både at vurdere den nuværende løsning med et klitdige af sand og tre alternative kystsikringsløsninger i form af et stendige, et sanddækket stendige og en højvandsmur. Løsningerne er vurderet i forhold til anlægsomkostninger, drift og vedligeholdelse, robusthed i beskyttelse, landskab, natur og rekreative værdier.

Konklusionen er klar: Den nuværende kystsikring med et sanddige, der beskytter den nordlige del af kommunens kyststrækning, er både den bedste, billigste og mest realistiske løsning på den korte bane samtidig med, at klitdiget både bevarer strandens naturlige udseende og borgernes muligheder for at benytte stranden.

”Vi har oplevet to ekstreme stormflodshændelser, som statistisk set slet ikke burde kunne finde sted så tæt efter hinanden. Heldigvis oplevede vi både under den store stormflod i oktober og den mindre i januar, at klitdiget virkede, som det skulle. Uden det havde vi stået i en endnu værre situation, hvor rigtig mange boliger i den nordlige del af kommunen var blevet oversvømmet. Når vi i byrådet alligevel har bedt om at få undersøgt alternative løsninger, er det for, at både borgerne og byrådet kan være helt sikre på, at et klitdige er den rigtige løsning. Det har det vist sig at være. Der er simpelthen ikke en løsning, som på relativt kort tid kan etableres og give den samme beskyttelse for de samme penge, og hvor vores strand ikke ændrer markant udseende. Vi skal også huske på, at vi ikke kan rulle tiden tilbage og fjerne regningen fra det, der allerede er etableret. Samtidig er det en vigtig pointe, at hvis vi skal ud i et nyt kystsikringsprojekt for det nordlige område, ser vi ind i en proces, der risikerer at blive flere år lang, og hvor borgerne står uden beskyttelse, med mindre det nuværende klitdige vedligeholdes. Det er altså et spørgsmål om at få den bedste løsning for borgerne både i forhold til hurtig beskyttelse og den regning, der skal betales for kystsikringen,” siger borgmester Emil Blücher, og fortsætter:

”Vi kan konkludere, at kystsikringen for den nordige del af kommunen virker. Nu er det vigtigt, at fokus bliver på den løsning, der kan hjælpe borgerne i den sydlige del.” 

Klitdiget kan formentlig genskabes uden ekstraregning

Det 20 meter brede klitdige mangler endnu at blive genetableret efter stormen i januar, og arbejdet med det går i gang hurtigst muligt. På grund af snevejr har det ikke været muligt at få det fulde overblik over præcist, hvor meget af diget der er blevet ædt af januar-stormfloden, men kommunens rådgivere vurderer, at det er omkring 15-25 procent.

Omkostningerne til genetableringen forventes at kunne blive holdt inden for de 8,5 mio. kr., som byrådet i november satte af til at genetablere diget efter oktober-stormfloden. Det skyldes, at arbejdet med at genetablere diget blev billigere end forventet, fordi størstedelen af sandet kunne bjærges fra forstranden.

Alternative løsninger er mange mio. kr. dyrere

Den nuværende kystsikring af den nordlige del af kommunen består ud over klitdiget også af en spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk, en sluse i Solrød Bæks udløb til Køge Bugt og et tværdige ved Fuglesangsvej/Ventegodsvej. Prisen for etableringen af det forventes at være ca. 19,4 mio. kr. 

De tre alternative kystsikringsløsninger, der er blevet undersøgt, er alle markant dyrere end den nuværende kystsikring.

Et stendige vil koste mellem 27 og 30 mio. kr. plus drift og vedligehold. Samtidig skal der etableres en form for sti/vejadgang over stenene, så borgerne kan færdes på stranden.

Et sanddækket stendige vil koste 30-43 mio. kr. plus drift og vedligehold på 270.000-350.000 kr. om året.

Endelig er muligheden for en højvandsmur blevet undersøgt. Sådan en støbes typisk i beton med mobile vægge ved stier og veje. Vurderingen er, at muren vil ændre markant på strandens udseende, og at den risikerer at ændre på natur og fauna i området. En højvandsmur vil koste 32-45 mio. kr. plus drift og vedligehold.

Fakta  

Byrådet blev på byrådsmødet den 30. januar 2024 orienteret om genetableringen af det nuværende klitdige af sand i den nordlige ende af kyststrækningen samt alternative kystsikringsløsninger. Analysen af de alternative muligheder for kystsikring kan ses på www.solrod.dk under dagsordenen/referatet for byrådsmødet den 30. januar 2024.

 

 

Tilpasset lokalplan godkendt: Nu kan erhvervsområde ved Cordozasvinget blive til grønt boligområde

Byrådet har nu taget næste skridt til udviklingen af et nyt boligområde med blandede boligformer tæt på stranden. 

Et klimavenligt og moderne boligområde, som er attraktivt for både unge, ældre og familier og giver nyt liv til et trist erhvervsområde. Det er planerne for området omkring Cordozasvinget, hvor virksomheden AG Gruppen ønsker at opføre boliger.

De planer er nu tættere på en realitet, for byrådet har godkendt en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, der sætter rammerne for området og baner vejen for projektet.

”Det er vigtigt, at vi løbende udvikler kommunen og på den måde også bringer mere liv og energi til byerne, og det er det her projekt et rigtig godt eksempel på. Området har et stort potentiale, og der er planer om ca. 140 nye lejligheder og mindre rækkehuse, der bl.a. kan være interessante for ældre borgere, som gerne vil flytte ud af deres villaer og stadig blive i området,” siger formand for Kultur- og naturudvalget Morten Scheelsbeck. 

Planerne er rettet til efter borgernes input

Der har undervejs i processen været bekymringer fra naboer i forhold til, om der fx blev for meget indkig til dem, eller om de nye boliger skyggede ned i deres haver. Borgernes input har betydet, at lokalplanen og kommuneplantillægget er tilpasset på flere områder. Bl.a. er de yderste rækkehusboliger flyttet en meter længere væk fra skel, det er besluttet, at der maksimalt må opføres to etager mod Jersie Strandvej, og der kommer et bælte med beplantning langs hele den nordlige strækning mod Jersie strandvej.

Samtidig er der taget højde for bekymring hos de omkringliggende erhvervsdrivende bl.a. ved, at selve vejen Cordozasvinget fortsat vil være en privat fællesvej, og at vejen udvides med en halv meter i bredden for både at tilgodese virksomhedsejerne og afvikling af trafikken til det nye boligområde. I forhold til trafikken har byrådet desuden besluttet, at der skal laves en trafiktælling både før og efter, de kommende boliger bliver taget i brug, for at afklare, om der er behov for trafiktiltag.

”Vi har lært meget af den her proces, og vi har fået mange gode erfaringer i forhold til, hvordan vi bliver bedre til at inddrage borgerne. Når det er sagt, kan vi lokalpolitikere sjældent gøre alle glade og tilfredse, og det kan jo heller ikke altid være målet, for så ville man nok kikse i de fleste af forsøgene. Men jeg synes, at vi efter grundig dialog med alle interessenter er landet et sted, hvor vi både tager naboerne og området seriøst, og hvor vi samtidig tager et vigtigt skridt i retning af udviklingen af et område, der kan blive rigtigt skønt de kommende år,” siger Morten Scheelsbeck, som fortæller, at det er er byrådets opfattelse, at flertallet af naboerne gerne ser området udviklet.

Fakta

Et flertal af byrådet bestående af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten og Venstre godkendte på byrådsmødet den 30. januar 2024 en ny lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg, som gør det muligt at bygge boliger på Cordozasvinget Nord. Dansk Folkeparti stemte imod. Afstemningsdetaljerne kan ses på www.solrod.dk under referatet af byrådsmødet.

 

 

Solrød Kommune bygger klubhus til Solrød FC

Der er sat 10 mio. kr. af til, at Solrød Kommune kan etablere helt nye klubhusfaciliteter til Solrød FC.

Solrød FC har længe ønsket sig deres eget klubhus, og nu går det ønske i opfyldelse. Byrådet har nemlig efter dialog med klubben vedtaget, at Solrød Kommune skal bygge et klubhus til Solrød FC, som kommunen skal stå for driften af. 

”I vores kommune har vi et stærkt og aktivt foreningsliv, og det vil vi i byrådet selvfølgelig gerne støtte op om. Derfor er det også rigtig dejligt, at vi efter en grundig dialog med Solrød FC nu er kommet frem til den rigtige løsning, hvor klubben bliver tæt knyttet til byggeprocessen og kommer til at kunne gøre brug af moderne klubhusfaciliteter uden nogen form for økonomisk risiko. Det er kort sagt den model, der stiller klubben bedst,” siger Morten Scheelsbeck, formand for Kultur- og naturudvalget. 

Der har været flere scenarier i spil i forhold til etableringen af klubhuset, og byrådet har valgt et scenarie, hvor Solrød Kommune er ansvarlig for projektet fra først til sidst. Den valgte model medfører ikke nogen økonomiske forpligtelser for klubben, og ved at ved at vælge den model sidestilles klubhuset med andre kommunale faciliteter. Det betyder, at klubhuset kun kan anvendes til foreningsrettede aktiviteter og ikke må anvendes til hverken kommercielle eller private formål.

Fakta

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 30. januar 2024 modellen for etableringen af nye klubhusfaciliteter til Solrød FC.

Beslutningen om at bygge et klubhus har grobund i budgetaftalen for 2022, som et samlet byråd stod bag. Med den blev det aftalt, at en del af provenuet fra salget af grunden på den gamle grusbane til et nyt padelcenter skulle gå til nye klubhusfaciliteter til Solrød FC. I budgetaftalen det efterfølgende år besluttede aftaleparterne at sætte maksimalt 10 mio. kr. af til projektet. 

 

 

Nu har Havdrup fået sin helt egen helhedsplan

Havdrup Helhedsplan hviler på borgernes holdninger, idéer og visioner og danner grundlag for Havdrups fremtidige udvikling.

Havdrup – en by til alle livets faser. Det er den overordnede vision for Havdrup Helhedsplan, som byrådet nu har godkendt. Helhedsplanen sætter en retning for udviklingen af den charmerende stationsby på både kort og lang sigt og indeholder både konkrete ønsker og anbefalinger samt visioner, som kan danne grundlag for Havdrups fremtidige udvikling. Selve planen er udarbejdet af Opgaveudvalget for Havdrup Helhedsplan, som i tæt samarbejde med byens borgere har arbejdet med planen siden juni 2022.

”Det aller bedste ved Havdrup Helhedsplan er, at borgerne i den grad selv har sat et aftryk på den. Det er borgerne, der sammen med opgaveudvalget har defineret Havdrups særlige kultur, karakteristika og identiet, og dem, der har bestemt, hvad der har været vigtigt at få med i helhedsplanen,. Det er det, der giver helhedsplanen værdi og gør den meningsfuld,” siger Morten Scheelsbeck, formand for Kultur- og naturudvalget.

Han suppleres af formand for opgaveudvalget, Havdrupborger Bo C. Christiansen:

”Det er fantastisk, at der nu ligger en helhedsplan, der skuer ud i fremtiden, og som borgerne har været med til at sætte retning på i forhold til, hvor og hvordan Havdrup skal udvikle sig. I forbindelse med den kommende kommuneplan vil der være en lang række af de elementer, der fremgår af helhedsplanen, som med fordel vil kunne løftes over i kommuneplanen og dermed blive juridisk bindende. Det bliver spændende at se planen blive anvendt i det politiske og administrative arbejde med Havdrup fremover. Jeg er sikker på, at de gode kræfter, der har været med til tilblivelsen af planen, vil følge tæt med, når der kommer nye planer eller projekter i Havdrup i tiden fremover, som vil være med til at gøre Havdrup til en by til alle livets faser."

Helhedsplanen bygger på borgernes glæde ved deres by

”Når man læser helhedsplanen, er det tydeligt, at den helt fundamentalt bygger på borgernes glæde ved deres by og engagement i lokalsamfundet, og det har også været tydeligt på fx de forskellige workshops, hvor snakken har flydt frit, og der har været stor lyst til at bidrage,” siger Morten Scheelsbeck. 

På baggrund af både workshops og borgermøder er der lokaliseret fem overordnede temaer, og ud fra de temaer kommer helhedsplanen med anbefalinger til ni konkrete emner, som opgaveudvalget efter input fra byens borgere har defineret som centrale for Havdrups udvikling. De er:

  • Tilgængelig natur
  • Nye grønne områder
  • Byrum og biler
  • Mødesteder til bebyggelse
  • Mødesteder for Havdrup
  • Sammenhængende stier
  • Boligudvikling i Havdrup
  • Rækkefølge for boligudvikling
  • Placering af friplejehjem

Her kan du se hele helhedsplanen

Helhedsplanen for Havdrup By kan ses på www.solrod.dk under dagsorden/referat for byrådsmødet den 30. januar 2024. Den kommer også til at ligge på Solrød Kommunes hjemmeside under fanen ’Politik’ og emnet ’Planer og politikker’.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 30. januar 2024 godkendt den endelige udgave af Havdrup Helhedsplan. Forud for godkendelsen har udkastet til helhedsplanen været sendt til debat i oktober 2023, og der har desuden siden juni 2022 været en omfattende inddragelse af borgerne i form af fx workshops.

Ønsket om en helhedsplan for Havdrup har grobund i konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i 2021 mellem Liberal Alliance, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Havdruplisten. Et enigt byråd besluttede på den baggrund i sommeren 2022 at nedsætte et opgaveudvalg bestående af både byrådsmedlemmer og borgere, der skulle udarbejde et forslag til en helhedsplan for Havdrup By.

Helhedsplanen er ikke juridisk bindende for Solrød Kommune, som eksempelvis en lokalplan eller et kommuneplantillæg er. Helhedsplanen fastlægger en vision og nogle anbefalinger for den langsigtede udvikling af Havdrup, som kan indarbejdes i fremtidige projekter i Havdrup.

 

 

Munkekærskolen får bygget flere lokaler

Byrådet har frigivet 17,9 mio. kr. til en udbygning af Munkekærskolen, hvor ønsket blandt andet er at bygge flere lokaler. Det forventes, at projektet kan gå i gang i starten af september.

Munkekærskolen står over for en udbygning og renovering. I byrådssalen er der hele bordet rundt blevet nikket til at frigive 17,9 mio. kr. til selve udbygningen, der har det overordnede formål at forøge skolens kapacitet. Projektet forventes at kunne starte først i september og indebærer blandt andet at lave minimum fem nye lokaler på skolen.

Den samlede, planlagte renovering af Munkekærskolen indebærer også at skifte skolens tage, men for nylig blev der fundet asbest i tagplader og i ubenyttede loftrum på skolen. Det har givet grund til at dele udgifterne op.

”Vi har i byrådet valgt, at de forventede ekstra udgifter til at få skiftet taget og afskaffet tagpladerne med asbest på en forsvarlig måde vil blive finansieret i en ny, særskilt politisk sag, så de nye udgifter ikke tager alle pengene til udbygningen af skolen. Derfor går de 17,9 millioner kr. altså udelukkende til selve udbygningen. Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten af det færdige projekt med at etablere nye lokaler på Munkekærskolen, så det var vigtigt for os, at de her midler alene gik til den nødvendige kapacitetsudvidelse af skolen, der skal sikre, at der også er plads til skolens elever i nærmeste fremtid. Desuden er målet med udbygningen at give Munkekærskolen bedre undervisningsfaciliteter i hverdagen, så vi sikrer, at skolen har de bedste forudsætninger for at levere en god undervisning. Vi ser derfor meget frem til, at udbygningen står klar,” siger Regine Hovmøller, der er formand for Familie- og uddannelsesudvalget.

Tilbygning mellem udskolingen og mellemtrinnet

Helt konkret bliver der med udbygningen lavet en tilbygning mellem udskolingen og mellemtrinnet på Munkekærskolen, som skal sikre en bedre sammenhæng mellem bygningerne. Skolen kan foruden minimum fem nye lokaler også se frem til at få nye grupperum og fællesarealer samt flere toiletter.

Det er også en del af projektet, at dele af skolens eksisterende bygninger skal bygges om, så der skabes sammenhænge mellem de nye bygninger og de eksisterende. Der vil desuden i forbindelse med den planlagte udskiftning af skolens tag blive lavet mulighed for, at der kan etableres udearealer på dele af taget.

I forbindelse med etableringen af tilbygningen er det også en del af det samlede projekt at renovere skolekøkkenet. Pengene til renoveringen af skolekøkkenet vil blive søgt frigivet i en særskilt politisk sag til foråret.

Det samlede projekt med udbygning, udskiftningen af taget og renoveringen af skolekøkkenet sendes i udbud i starten af marts 2024 og forventes at være færdigt til skoleårets begyndelse i august 2025.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 30. januar 2024 godkendt byggeprogrammet for en udbygning af Munkekærskolen. Rådighedsbeløbet til kapacitetsudvidelsen på 17,9 mio. kr. er afsat i budgettet for 2024 og 2025.

I budgettet for 2022 blev der afsat 5,6 mio. kr. til renoveringen af tagene på Munkekærskolen, men i november 2022 søgte administrationen om at få midlerne overført til budgettet for 2023, hvor projektet blev udvidet til også at indeholde en kapacitetsforøgelse af Munkekærskolen med henblik på, at skolen fik mulighed for bedre og større undervisningsfaciliteter.

Byrådet godkendte i februar 2023, at der skulle frigives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til rådgivningsbistand til udarbejdelse af et projekt for tagudskiftning og udbygning af Munkekærskolen. I august 2023 godkendte byrådet, at der skulle frigives 15 mio. kr. til udskiftning af taget på Munkekærskolen, da det var nødvendigt at fremskynde arbejdet. Projekterne med tagrenovering og undervisningsfaciliteterne på Munkekærskolen er samlet en pulje på 35,9 mio. kr. fordelt over årene 2023, 2024 og 2025.

 

 

12 mio. kr. står klar til at gennemføre en større renovering af Havdrup SFO

En større renovering både indvendigt og udvendigt er planlagt for Havdrup SFO, og nu har byrådet sagt endeligt god for en plan og projektets finansiering. Samlet set er 12 mio. kr. nu blevet øremærket til renoveringen.

Det har været på tegnebrættet et stykke tid, at Havdrup SFO skal renoveres. Allerede i april 2023 var byrådet enige om, at der skulle laves en samlet plan for en renovering og ombygning af Havdrup SFO med det formål at hæve SFO’ens bygninger til et mere tidssvarende og funktionelt niveau.

Nu har byrådet godkendt den færdige renoveringsplan, der kommer til at koste i nærheden af 12 mio. kr.. Planen er blevet udarbejdet på baggrund af to brugermøder med personalet i Havdrup SFO og giver blandt andet SFO’en et nyt køkken.

”Det har været vigtigt for os at have personalet i Havdrup SFO med inde over den her renoveringsplan, da det jo er deres og børnenes dagligdag, som vi gerne vil forbedre. Der er ingen tvivl om, at SFO’en trænger til en renovering, og derfor er jeg glad for, at vi har fået lavet en rigtig grundig plan med større renoveringer både indvendigt og udvendigt, der samtidig gør det muligt stadig at holde SFO’en åben under hele forløbet,” siger Regine Hovmøller, der er formand for Familie- og uddannelsesudvalget. 

Døre og vinduer skiftes

I den samlede plan for renoveringen af Havdrup SFO skal der ud over et nyt køkken og café i SFO’ens hovedbygning også indrettes en ny garderobe i den eksisterende tilbygning. Derudover bliver både vinduer, døre og tagbeklædningen på Havdrup SFO skiftet, ligesom SFO’ens toiletter renoveres.

Projektet indeholder også en etablering af et tørrerum og en optimering af personalets faciliteter, gangarealer og grupperum.

Det er planen, at SFO’en skal kunne holde åbent under renoveringen ved blandt andet midlertidigt at holde til i lokaler på Havdrup Skole.

Det forventes, at renoveringen kan starte i løbet af 1. kvartal 2024.

Fakta

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 30. januar 2024 at sætte gang i renoveringen af Havdrup SFO. Byrådet godkendte i april 2023, at der skulle frigives 5 mio. kr. til renovering af Havdrup SFO. Midlerne fordeler sig over 2023 og 2024, hvor størstedelen af midlerne vil blive brugt i 2024, når selve renoveringsarbejdet går i gang. Det blev dengang samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en samlet plan for renovering og ombygning af SFO'en, som kunne hæve bygningen til et mere tidssvarende og funktionelt niveau. 

I forbindelse med beslutningen frigives 7 mio. kr., som finansieres ligeligt af driftsmidler for planlagt vedligehold og kassebeholdningen, mens rådighedsbeløbet på 50.000 kr. til første del af renoveringen er afsat i budgettet for 2024.