Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 29. november

Her kan du læse om, at Solrød Kommune anbefaler regeringen endegyldigt at aflyse planerne om at etablere Ring 5. Du kan også læse om, at et projektforslag om udbygning af fjernvarme i Havdrup sendes i høring, og at byrådet nu har godkendt den lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der er nødvendig for at kunne udvide Plejecenter Christians Have.

Solrød til regeringen: Nej tak til Ring 5

Sammen med andre Køge Bugt kommuner anbefaler Solrød Kommune, at regeringen endegyldigt aflyser planerne om at etablere Ring 5 motorvejen fra Køge til Helsingør gennem bl.a. Solrød Kommune.

Solrød Kommune har allerede én motorvej og en højhastighedsbane, som skærer gennem kommunen, og en larmende motorvej mere står absolut ikke på kommunens ønskeliste. Byrådet har derfor besluttet, at Solrød Kommune skal stå som medunderskriver på et fælleskommunalt brev til minister for landdistrikter Morten Dahlin forud for, at regeringen skal forhandle om fremtiden for de arealer, der er reserveret til Ring 5 i Nordsjælland. I brevet opfordres regeringen til også at tage de arealer, der er reserveret til Ring 5 i den sydlige del – herunder Solrød Kommune – med i forhandlingerne med det formål, at planerne endegyldigt skal aflyses.

”Der er ingen tvivl om, at byrådet er imod Ring 5. Det vil være direkte urimeligt at gennemskære Solrød Kommune med endnu en motorvej, når vi allerede lider under generne fra Danmarks mest befærdede motorvej og en højhastighedsbane. Det gør, at mange borgere i forvejen er plaget af støj, og lige nøjagtigt linjeføringen gennem Solrød Kommune er den mest støjende af de foreslåede linjeføringer,” siger borgmester Emil Blücher og fortsætter:

”Vi har været stavnsbundet i 50 år af statslige planer, som har lagt bånd på et areal på næsten en femtedel af kommunens samlede areal. Borgerne kan ikke selv bestemme over deres grunde, og vi er som kommune voldsomt hæmmet i vores muligheder for at udvikle kommunen. Det er på tide at sætte os fri fra de snærende statslige bånd og inddrage de berørte kommuner i fremtidsplanerne for arealerne i transportkorridoren.”

Gå væk fra det ensidige hovedstadsfokus

Planlægningen af Ring 5 bygger på en fortsættelse af en tradition om at fokusere på udvikling af hovedstadsområdet frem for de store, tilgængelige arealer på resten af Sjælland.

”Det er en tankegang, som bidrager til, at de trafikale udfordringer i hovedstadsområdet kun bliver større. I stedet for at løse trafikudfordringen i hovedstadsområdet ved at bygge flere motorveje opfordrer vi i brevet regeringen til at være nysgerrig på, om et øget fokus på områderne uden for hovedstadsområdet kan betyde, at de eksisterende motorveje og den kollektive trafik bliver bedre udnyttet til glæde for os alle sammen,” siger borgmesteren.

Det er Greve Kommune, som har taget initiativet til brevet og inviteret henholdsvis Solrød, Køge og Ishøj kommuner til at være medunderskrivere.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 29. november 2023 besluttet at stå som medunderskriver på et fælleskommunalt brev til regeringen med en opfordring om at aflyse Ring 5-projektet endeligt.

Der har siden 1967 været planer om anlæg af en ydre ringvej omkring København. I 1973 blev arealerne i transportkorridoren gjort bindende for kommune- og lokalplanlægningen. Ring 5 transportkorridoren løber fra Køge til Helsingør, og i Solrød Kommune er det et areal i det åbne land mellem Havdrup og Solrød Strand, der er reserveret.

 

 

Projektforslag om udbygning af fjernvarme i Havdrup sendes i høring

Et projektforslag fra Solrød Fjernvarme skal bane vejen for, at 676 husstande i Havdrup kan opvarmes med grøn fjernvarme. Projektforslaget bliver nu sendt i høring. Den generelle udrulning af fjernvarme i kommunen er dog forsinket.

Fjernvarme baseret på endnu mere grøn energi kan være på vej til Havdrup. Et flertal i byrådet har nemlig godkendt at sende et projektforslag fra Solrød Fjernvarme om udbygning af fjernvarme i Havdrup i fire ugers høring.

Projektforslaget går ikke alene ud på at udbygge fjernvarmenettet i Havdrup, så flere borgere i Havdrup får mulighed for at skifte gasfyret ud med fjernvarme, det vil også betyde mere bæredygtig fjernvarme. For at kunne levere fjernvarme til flere borgere er Solrød Fjernvarme nemlig nødt til at udvide produktionen. Det skal bl.a. ske ved at etablere et flisvarmeanlæg, som skal være med til at erstatte den del af produktionen, som sker via naturgas. 

”Vi skal stoppe med at varme vores huse op med gas, både fordi det er skidt for klimaet og for at gøre os uafhængige af russisk gas. Hvis projektforslaget bliver til virkelighed, betyder det, at varmeforsyningen i hele Havdrup bliver baseret på CO2-neutral energi. Det vil jo være en kæmpe gevinst for den grønne omstilling, og det vil også være et meget stort skridt på vej mod at nå kommunens klimamålsætning. Det er faktisk også sådan, at vi slet ikke kan sige nej til at sende projektforslaget i høring, når det lever op til varmeforsyningsloven,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget. 

Omstilling til grøn varmeforsyning som fjernvarme er det største og mest effektive tiltag til at reducere Solrød Kommunes CO2-udledning og nå kommunens klimamål om at reducere CO2-udledningen med 80 procent i 2030. Solrød Fjernvarmes beregninger viser, at hvis projektforslaget bliver til virkelighed, og naturgas og olie erstattes med fjernvarme baseret på flis, vil det medføre en CO2-reduktion tæt på 16.000 tons.  Solrød Fjernvarme har desuden oplyst, at flisvarmeanlægget vil blive forsynet med bæredygtig, lokal træflis.

Flere muligheder har været undersøgt

Etableringen af et flisvarmeanlæg er således centralt i projektforslaget fra Solrød Fjernvarme, men forsyningsselskabet har også regnet på fire andre alternative varmekilder. Beregningerne viser dog, at alternativerne har en dårligere samfundsøkonomi, og konklusionen er derfor, at kedelanlægget til flis er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Udrulningen af fjernvarme er forsinket

Hvor alle borgerne i Havdrup, hvis projektforslaget ender med at blive til virkelighed, kan se frem til muligheden for fjernvarme allerede i 2024-2026, må flere andre solrødborgere væbne sig med lidt mere tålmodighed. Solrød Fjernvarme oplyser nemlig, at bl.a. på grund af forsinkede leveringer og mangel på arbejdskraft er planen for udrulning af fjernvarme i hele Solrød Kommune forsinket.

Den oprindelige udbygningsplan havde et mål om at leve op til den daværende nationale ambition om, at fjernvarmen skulle være udrullet senest i 2028, og den målsætning forsinkes nu til 2030.

Fakta

Et flertal i byrådet har på byrådsmødet den 29. november 2023 godkendt at sende et projektforslag fra Solrød Fjernvarme vedrørende fjernvarme i Havdrup i høring i fire uger. Socialdemokratiet, Konservative, VoresSolrød, Venstre og borgmester Emil Blücher (I) stemte for. Havdruplisten og Dansk Folkeparti stemte imod. Regine Hovmøller (I), Henrik Boye (I) og Lil Lyrstrand (UP) undlod at stemme. Afstemningsdetaljerne kan ses på www.solrod.dk.

Solrød Kommune er myndighed for fjernvarmeudbygningen og skal godkende projekter, der er i overensstemmelse med varmeplanen og varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk mest optimale løsning.

 

 

 

Nu er vejen endeligt banet for første udvidelse af Plejecenter Christians Have

Byrådet har nu godkendt den lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der er nødvendig for at kunne udvide Plejecenter Christians Have.

En udvidelse af Plejecenter Christians Have er som bekendt i støbeskeen, men før projektet overhovedet kan lade sig gøre, har det været nødvendigt med et nyt plangrundlag for plejecenteret. Den planlagte udvidelse af plejecenteret kan nemlig ikke rummes inden for det eksisterende plangrundlag. Derfor har byrådet nu godkendt en ny lokalplan og dermed endegyldigt banet vejen for den 4. etape for udvidelse af Christians Have.

Der er i den nye endelige lokalplan blandt andet taget højde for støj i forbindelse med projektet, da støj har været et fokus i løbet af forslagets høringsperiode.

”Vi er i byrådet meget opsatte på at få udvidet Christians Have, så vi kan følge med fremtidens efterspørgsel på plejeboliger, men udvidelsen skal selvfølgelig foregå ordentligt og i overensstemmelse med det eksisterende område, plejecenteret ligger i. Derfor er vi glade for, at der blandt andet er kommet et fokus på støj i den endelige lokalplan, så vi får området generelt sikret mod støjgener,” siger formand for Natur-, klima- og planudvalget Kim Sunesen.

Sammenlagt lagt op til 8.000 m2 nyt byggeri

Den nye lokalplan for Plejecenter Christians Have giver mulighed for at kunne udvide plejecenteret med ny bebyggelse nord for de eksisterende bygninger. Byggeriet skal opdeles i to etaper i form af den nu godkendte etape 4 og en senere etape 5, der hver giver mulighed for op til 45 nye plejeboliger. Sammenlagt indeholder etape 4 og 5 ca. 8.000 m2 nyt byggeri.

Foruden plejeboliger skal de nye bygninger også rumme lokaler til Solrød Kommunes syge- og hjemmepleje, ligesom der skal etableres parkeringspladser. Plejecenterets sansehave er sikret i lokalplanen og forbliver derfor, som den står i dag.

Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent for lokalplanområdet bliver på 70 procent. Der lægges i lokalplanen op til at bygge i fire etager, men maksimalt i 16 meters højde. Adgangen til udvidelsen skal ske fra enten Tåstrupvej eller Niels Juels Allé, og det vil ikke blive tilladt for motorkøretøjer at køre mellem Tåstrupvej og Niels Juels Allé.

Fakta

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 29. november 2023 et nyt plangrundlag for Plejecenter Christians Have. Beslutningen blev taget på baggrund af, at Natur-, klima- og planudvalget i november 2022 besluttede, at der skulle udarbejdes et nyt plangrundlag for Plejecenter Christians Have, der skulle muliggøre en udvidelse af plejecenteret. Efterfølgende tog byrådet i december 2022 stilling til forundersøgelser, planlægning og projektering af etape 4 for udvidelse af Plejecenter Christians Have.

Den 15. august 2023 godkendte Natur-, klima- og planudvalget forslaget til en lokalplan for Plejecenter Christians Have med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Udvalget besluttede samtidig, at begge planforslag skulle sendes i otte ugers offentlig høring, og at der i høringsperioden skulle afholdes et borgermøde. Begge planforslag har været i otte ugers offentlig høring fra den 24. august til den 19. oktober 2023. I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde om planforslagene den 21. september 2023.