Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 21. juni 2023

Her kan du læse om, at et byrådsmedlem forlader kommunen og erstattes af partiets suppleant. Du kan også læse om, at Solrød Kommune har fået nye principper for borgerinddragelse, en ny ambitiøs klimaplan, og at planstrategien kommer i høring på blandt andet Solsiden. Sidst - men ikke mindst - kan du læse om, at muligheden for at tage ting med hjem fra genbrugspladserne nu snart bliver udvidet.

Michael Arnø erstatter Lene Stevnhoved i Solrød Byråd

Byrådsmedlem Lene Stevnhoved fra Venstre flytter fra Solrød Kommune, og hendes plads i byrådet overtages derfor af suppleant Michael Arnø.

Byrådsmedlem Lene Stevnhoved, der blev valgt ind i Solrød Byråd for partiet Venstre ved kommunalvalget i 2017, flytter fra Solrød Kommune. Hun forlader derfor fra 1. juli 2023 den ene af Venstres fire pladser i byrådet, og hendes plads bliver overtaget af førstesuppleant på Venstres Liste, Michael Arnø.

”Jeg vil gerne på byrådets vegne sige tak til Lene for hendes store indsats og engagement i byrådet og ønske hende held og lykke fremover. Lene har altid været meget saglig og dygtig til at samarbejde. Hun vil blive savnet,” siger borgmester Emil Blücher og fortsætter:

”Samtidig vi jeg på byrådets vegne sige velkommen retur til Michael. Flere af os kender Michael fra sidste byrådsperiode og ved, at han er engageret og en god kollega, som jeg ser frem til at samarbejde med igen.”

Michael Arnø debuterede ligesom Lene Stevnhoved i byrådet i 2017, men opnåede ikke at blive genvalgt ved kommunalvalget i 2021, hvor Venstre gik fra otte til fire mandater. Han overtager officielt posten i byrådet den 1. juli 2023 og glæder sig til endnu engang at kaste sig over byrådsarbejdet.

”Jeg er glad for at være tilbage, og jeg glæder mig meget til at komme i gang med opgaverne igen,” siger Michael Arnø.

Lene Stevnhoveds plads i Social-, ældre- og sundhedsudvalget overgår til Ivar Haugaard-Hansen, og hendes plads i Natur-, klima- og planudvalget overgår til Michael Arnø.

Michael Arnø overtager samtidig Ivar Haugaard-Hansens plads i Kultur-, idræts- og fritidsudvalget.

Ud over de to politiske fagudvalg sad Lene Stevnhoved også i Handicaprådet og opgaveudvalget for helhedsplanen for Havdrup By. De to pladser overgår til Michael Arnø.

Lene Stevnhoved var desuden medlem af bestyrelsen i FGU-Skolen Øst, og den plads overgår til Ivar Haugaard-Hansen. Sidst, men ikke mindst overgår Lene Stevnhoveds plads som suppleant i Børne- og unge-udvalget til Michael Arnø.

Michael Arnø fortsætter desuden i Folkeoplysningsudvalget, hvor han er valgt som formand.

 

 

 

 

Nye principper for borgerinddragelse skal sikre, at de bedste løsninger findes i samspil med borgerne

Solrød Kommune har fået en række nye principper for kommunens borgerinddragelse, der betyder, at borgerne nu skal inddrages så tidligt som muligt i den politiske proces.

’De bedste løsninger opstår i samspillet mellem borgerne, politik og faglighed’. Sætningen er blevet Solrød Kommunes overordnede princip for borgerinddragelse og skal sammen med en række andre underliggende principper være retningslinjer for den fremtidige borgerinddragelse i kommunen. Borgerinddragelse har længe været et vigtigt fokusområde for byrådet, og nu har byrådspolitikerne så enstemmigt valgt en række principper til at sætte rammerne for borgerinddragelsen.

“Vi ønsker i byrådet at sende et klart signal til borgerne om, at vi har fokus på at inddrage dem til gavn for de beslutninger, vi træffer. Vi har længe arbejdet med borgerinddragelse, men særligt det nye byråd har et ønske om at arbejde med involvering på nye måder. De her nye principper giver os en fælles forståelse af, hvad borgerinddragelse er, og har desuden til formål at forventningsafstemme. Borgerinddragelse kræver mange ressourcer, og vi skal derfor inddrage i tilfælde, hvor vi som kommune får mest muligt ud af processen til gavn for både borgerne og Solrød Kommune som helhed,” siger borgmester Emil Blücher.

Under det overordnede princip ligger fire yderligere principper, som blandt andet går på, at det er byrådets ambition at være åben i sin borgerinddragelse. Det betyder, at inddragelsen af borgerne skal ske så tidligt som muligt i processen og i det omfang, som det giver mening.

De fire underliggende principper er:

 • Vi vil være åbne
 • Vi vil være tydelige
 • Vi vil være realistiske
 • Vi vil være eksperimenterende

Vil løbende følge arbejdet

De nye principper for borgerinddragelse skal nu ud at leve i praksis og vil derfor fungere som retningslinjer i arbejdet med større sager og politikker, hvor det giver mening at lave borgerinddragelse. Borgerinddragelse har allerede henover foråret været en stor del af arbejdet med den nye planstrategi og DK2020-klimaplan, hvor Solrød Kommunes nye digitale platform for borgerinddragelse, Solsiden, blandt andet har været brugt til at indsamle input fra borgerne.

Det er som nævnt byrådets mening at være eksperimenterende i dets tilgang til borgerinddragelse. Derfor vil forskellige metoder løbende blive afprøvet. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier og lister i byrådet vil følge arbejdet med borgerinddragelse for at sikre, at Solrød Kommune fortsat udvikler og arbejder med den måde, hvorpå borgerne, byrådet og organisationen i fællesskab skaber de bedste løsninger.

Fakta

Et enigt byråd godkendte på byrådsmødet den 21. juni 2023 byrådets principper for borgerinddragelse.

I forlængelse af en temadag den 22. april 2022 nedsatte byrådet en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle partier og lister i byrådet, som skulle arbejde med anbefalinger og principper for borgerinddragelse i kommunen.

Der er bevilget 15.000 kr. til udgifter til grafisk præsentation af principperne, som finansieres af budgettet til de politiske udvalgs udviklingsaktiviteter.

 

 

 

 

Byrådet har vedtaget en ambitiøs ny klimaplan

Den samlede plan for klimaindsatsen i Solrød Kommune ligger nu fast, og samtidig har et flertal i byrådet sat et nyt ambitiøst mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 80 procent. 

Større fokus på klima-undervisning i skolerne, solceller på kommunens bygninger, udrulning af fjernvarme og udnyttelse af haveaffald til biogas. Det er blot nogle af de mange indsatser, der er nævnt i Solrød Kommunes nye klimaplan, som byrådet netop har vedtaget på byrådsmødet den 21. juni 2023.

Planen hedder Klimaplan 2050, og den udspringer af DK2020-samarbejdet, hvor 96 kommuner har forpligtet sig til at udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætning om at holde temperaturstigningen under 2 grader og helst under 1,5 grader. I praksis betyder det, at udledningen af drivhusgasser skal reduceres til netto-nul i 2050.

Ud over den ambitiøse klimaplan besluttede et flertal i byrådet også at sætte et endnu mere ambitiøst mål for reduktionen af drivhusgasser. Det betyder, at et flertal i byrådet har vedtaget, at Solrød Kommune skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med hele 80 procent i forhold til niveau 1990. Det er 10 procentpoint mere end de oprindelige 70 procent, som kommunen vedtog i 2020.

”Klimaet er en af de vigtigste – hvis ikke den vigtigste – dagsorden i verden i dag, og derfor skal vi også tage klimaet meget seriøst på lokalt plan. Vi er heldigvis allerede rigtig godt i gang med tiltag, der både reducerer drivhusgasser og hjælper på klimatilpasning, og med Klimaplan 2050 forpligter vi os til at gennemføre indsatser, som vil føre til, at vi er en klimaneutral og klimarobust kommune i 2050. Som kommune kan vi selvfølgelig gøre noget, men mange af indsatserne, kan vi ikke gennemføre alene. Det er i samarbejdet med borgere, erhvervsliv og foreninger, vi virkelig kan rykke og gøre en forskel,” siger Kim Sunesen, formand for natur-, klima- og planudvalget. 

Alle indsatser skal skabe merværdi

Udover at være spækket med konkrete indsatser, har Solrød Kommunes nye klimplan også fokus på merværdier – eller sidegevinster om man vil – ved klimaindsatsen. Det kan fx være en økonomisk eller sundhedsmæssig merværdi. Derfor har alle indsatser minimum én dokumenteret afledt merværdi-effekt, foruden klimaeffekten. I alt er der formuleret otte konkrete merværdier, som er koblet på de forskellige indsatser.

”Merværdien i klimaindsatserne er ekstremt vigtig. Ikke kun fordi merværdi giver virkelig god mening, men også fordi det er med til at sikre borgernes opbakning til indsatserne. Hvis flere borgere kan se sig selv i indsatserne, og de får en konkret betydning for vores dagligdag fx i form af bedre rum til bevægelse, mindre støj eller fælleskab med andre, så er der også automatisk større opbakning til indsatserne,” siger borgmester Emil Blücher. 

Klimaplanen indeholder fem overordnede klimamålsætninger, som er:

 • Solrød Kommune skal være klimaneutral i 2050. Det betyder, at der skal være netto-nuludledning af drivhusgasser inden for energi, transport, landbrug, arealanvendelse samt affald og spildevand.
 • Solrød Kommune skal reducere udledningen af drivhusgasser med 80 procent inden 2030 målt efter 1990-niveau inden for energi, transport, landbrug, arealanvendelse samt affald og spildevand i det geografiske område.
 • Solrød Kommune skal reducere udledningen af drivhusgasser med 95 procent inden 2030 målt efter 2019-niveau inden for kommunens egen bygningsdrift og transport.
 • Solrød Kommune skal være klimarobust i 2050. Det betyder, at kommunen skal blive modstandsdygtig over for øgede regnmængder samt stigende havvand og temperaturer. 
 • Solrød Kommunes klimaindsatser skal medføre merværdier, der bidrager til at opfylde kommunens pejlemærker og vision for den fremtidige udvikling.

Den grønne tænketank Concito er videnspartner i DK2020-projektet. Sammen med den internationale klimaorganisation C40 skal de vurdere og godkende Klimaplan 2050 og det bagvedliggende arbejde for klimaplanen. C40s endelige godkendelse er en forudsætning i DK2020-projektet og viser, at Solrød

Kommunes klimaplan lever op til de vedtagne nationale og internationale standarder.

Hele klimaplanen kan ses under referatet af byrådsmødet fra den 21. juni 2023 og under ’Planer og politikker’ på www.solrod.dk. Du kan også læse mere om Solrød Kommunes klimaindsats på www.solrod.dk under ’Affald miljø og klima’.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 21. juni godkendt Klimaplan 2050. Samtidig har et flertal i byrådet bestående af Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Dansk Folkeparti og Venstre hævet målsætningen for reduktion af drivhusgasser for 2030 fra 70 procent til 80 procent. Løsgænger Ina Lindemark stemte imod. Afstemningsdetaljerne kan ses på www.solrod.dk under referatet af byrådsmødet.

Der er afsat midler til og med 2025 til at gennemføre klimaplanen. Finansieringen herefter ligger endnu ikke fast.

 

 

 

 

Planstrategien kommer nu i høring blandt andet på Solsiden

Nu kan du igen gå ind på Solsiden.solrod.dk og give din mening til kende om, hvordan Solrød Kommune skal udvikle sig i fremtiden. Fra den 29. juni til den 31. august er Planstrategi 2023 i offentlig høring blandt andet på kommunens digitale platform for borgerinddragelse.

Har du ikke allerede oprettet dig som bruger på Solsiden, så har du nu endnu en god lejlighed til at gøre det. På Solsiden kan du fra den 29. juni 2023 og otte uger frem kommentere på forslaget til Planstrategi 2023, der nu kommer i offentlig høring. Det er samtidig stadig muligt i samme periode at sende skriftlige høringssvar til Solrød Kommune.

Planstrategien er byrådets strategi for den fremtidige udvikling af Solrød Kommune. Strategien er derfor vigtig i den kommende revision af kommuneplanen, der er planen, som overordnet angiver, hvordan byrådet ønsker at disponere og udvikle kommunens arealer de næste 12 år.

”Vi håber i byrådet, at både alle de, der gav deres input på Solsiden i løbet af foråret, også nu her i høringsperioden vil kommentere på forslaget, men selvfølgelig også, at alle andre også vil bidrage med deres mening om, hvordan vores kommune skal se ud i fremtiden. Planstrategien er et vigtigt element i arbejdet for fortsat at udvikle Solrød Kommune, og derfor er borgernes meninger meget afgørende for vores videre politiske arbejde,” siger formand for Natur-, klima- og planudvalget Kim Sunesen.

Lavet på baggrund af borgernes input

Henover foråret var det på Solsiden muligt for alle borgere at give deres forslag til forbedringer af rammerne i Solrød Kommune inden for en lang række emner. Planstrategien, som nu kommer i høring, er blevet til på baggrund af en bearbejdelse af de input og er samtidig lavet med udgangspunkt i byrådets overordnede vision og pejlemærker.

Planstrategiforslaget lægger op til, at kommuneplanen revideres delvist og ud fra følgende overordnede emner:

 • Boliger til alle livets faser
 • Rammer for fællesskaber og fleksibilitet
 • Naturen, det rekreative og klimaansvar
 • Sundhedsfremme i fokus
 • Udviklingsmuligheder for erhverv

Du kan fra den 29. juni læse hele forslaget til Planstrategi 2023 på Solsiden via www.solsiden.solrod.dk eller på www.solrod.dk under ’Planer og politikker’. Derudover kan forslaget, ligesom alle andre fysiske planer generelt for Solrød Kommune, også findes på kommunens digitale planportal via linket her: https://planoversigt.solrod.dk/.

Fakta

Et enigt byråd godkendte på byrådsmødet den 21. juni 2023 forslaget til Planstrategi 2023 og at sende forslaget i høring.

Det er et lovkrav, at Solrød Kommune skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert fjerde år og i første halvdel af hver byrådsperiode. Planstrategien skal i anden halvdel af byrådsperioden følges op med en revision af kommuneplanen.

 

 

 

Det bliver snart muligt at tage ting med hjem gratis fra genbrugspladserne

Allerede fra næste år en gang vil muligheden for at tage ting med hjem fra genbrugspladserne blive udvidet.

Spotter du tit en fejlfri sofa, en fed gammel stol eller andre brugbare genstande, som du gerne ville have taget med dig hjem fra genbrugspladsen? Så får du fra næste år endnu bedre muligheder for netop at gøre det.

Der blev nemlig nikket til ARGO’s nye ordning for direkte genbrug af byrådsmedlemmerne hele vejen rundt om bordet på byrådsmødet den 21. juni, og dermed udvides mulighederne nu for direkte genbrug på ARGO’s genbrugspladser. Den nye ordning giver således borgere, virksomheder og organisationer endnu nemmere adgang til at tage genstande med hjem direkte fra genbrugspladserne. Det sker allerede i løbet af 2024, hvor ordningen forventes at være fuldt ud implementeret på alle ARGO’s pladser.

Ordningen betyder konkret, at borgere, virksomheder og organisationer fremover får førsteret til at tage de ting, der er sat til side til direkte genbrug i de særlige bytteområder. Fra næste år forventes bytteområderne på alle ARGO’s genbrugspladser således at være opgraderet, så alle under ordnede forhold kan finde endnu flere gode gratis ting til at tage med hjem.

”Genbrug og cirkulær økonomi er vejen frem, og derfor skal vi selvfølgelig støtte op om den udvikling ved at sikre, at alle både borgere, virksomheder og frivillige organisationer nu får endnu flere muligheder for at direkte genbruge ting under nogle ordnede forhold og gensidige regler, der giver alle adgang på lige fod,” siger formand for Natur-, klima- og planudvalget Kim Sunesen.

Genbrugsbutikkernes fremtidige rolle

Der vil stadig fremover være formidling og salg af genbrugsgenstande i de tre eksisterende gensalgsbutikker i Torkilstrup, Roskilde og Køge, men butikkerne lægges nu ind under det fælles genbrugspladskoncept. Butikkerne vil klargøre og sælge de ting, der ikke allerede er blevet taget gratis fra genbrugspladserne.

Butikkerne skal fremadrettet også stå for at udsortere genstande gratis til skoler, børnehaver og øvrige relevante offentlige institutioner i de seks kommuner, som ARGO’s genbrugspladser dækker.

Fakta

Et enigt byråd godkendte på byrådsmødet den 21. juni 2023 ordningen for direkte genbrug på ARGO’s genbrugspladser.

Et flertal i Folketinget vedtog i juni 2020 Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Aftalen skal blandt andet fremme det direkte genbrug på de kommunale genbrugspladser, og det er derfor blevet lovpligtigt at indføre yderligere muligheder for gratis afsætning af genstande til direkte genbrug på genbrugspladserne over hele landet.